Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o otwarciu ofert

Aktualności | 27 czerwca 2017 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WBUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ WHARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.15. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia... więcej...

Ostrzeżenie METEO nr 32

Aktualności | 27 czerwca 2017 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Warszawa, dnia 27.06.2017 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84 www.mazowieckie.pl WBZK-I.7011.3.32.2017 wg rozdzielnika Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB wWarszawie OSTRZEŻENIE Nr 32 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obszar: województwo mazowieckie Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.06.2017 do godz. 18:00 dnia 29.06.2017 Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną: 28.06... więcej...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Aktualności | 27 czerwca 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Zgłoszenia przyjmowane są do 04.07.2017... więcej...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Aktualności | 27 czerwca 2017 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w Lipowcu Kościelnym już funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany PSZOK). Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Gmina Lipowiec Kościelny GODZINY OTWARCIA PUNKTU: wtorek i czwartek w godz. od 8.00 – 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00 – 12.00. Każdy mieszkaniec ma możliwość nieodpłatnie, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczyć do punktu odpady problemowe min. : (odpady wielkogabarytowe,... więcej...

Prezydent Miasta Tczewa zawiadamia o podjęciu postanowienia znak: WRM.061.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. ws. odstąpieniu od przeprowadzenia strate-gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030”.

Aktualności | 27 czerwca 2017 11:56 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), Prezydent Miasta Tczewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji... więcej...

AKCJA "JABŁKO" W GMINIE DOMANIÓW

Aktualności | 27 czerwca 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Fundacja „Teraz Życie” przekaże Gminie Domaniów 15 ton jabłek z sadów grójeckich. Jabłka przyjadą na plac przed Urzędem Gminy Domaniów, w dniu 28 czerwca 2017 r. około godziny 8 rano. Celem akcji jest rozdysponowanie jabłek do szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, sołectw gminy Domaniów, a także do indywidualnych mieszkańców. W związku z powyższym zapraszamy Sołtysów Sołectw lub osoby wyznaczone do ode ania pysznych jabłek ZA DARMO ! Ilość skrzynek z jabłkami na daną miejscowość jest ściśle... więcej...

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

Aktualności | 27 czerwca 2017 10:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Załącznik Nr1 do zarządzenia Nr 33 z dnia 26 czerwca 2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie I. Wymagania wobec kandydatów : 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach... więcej...

GRUNTY NA SPRZEDAŻ

Aktualności | 27 czerwca 2017 09:34 | Publikujący: Gmina Woźniki

GRUNTY NA SPRZEDAŻ działka nr764/87,k. m. 3, o ęb Lubsza, o powierzchni:0,4600 haz przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze –R, działka nr575/1,k. m. 241-03, o ęb Ligota Woźnicka, o powierzchni:0,4648 haz przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze–R, działka nr16/6,k. m. 241-04, o ęb Czarny Las, o powierzchni:11,8783 haczęść działki z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako terenyMN -zabudowa mieszkalna jednorodzinna, pozostała... więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Podinspektor - ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych o charakterze socjalnym

Aktualności | 26 czerwca 2017 14:53 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora -ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fa yczna 2B 24-200 Bełżyce II. Nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz pomocy materialnej... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Aktualności | 26 czerwca 2017 14:04 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie” informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie oferty złożył następujący podmiot : 1. „FRIO” Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ul. Lipowa 18/67,... więcej...