Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 24 marca 2017 15:01 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-03-24 Znak : RPP. 6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 22.03.2017 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku

Aktualności | 24 marca 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

RG. 0002.2.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,... więcej...

XX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 24 marca 2017 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm./ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XX Sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 31marca 2017r./piątek/ o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Zawadzkiego ... więcej...

XXIX SESJA RADY GMINY

Aktualności | 24 marca 2017 07:43 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dzień 31.03.2017 r.( tj. piątek ) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza obrad. Ustalenie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Interpelacje i pytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skulsk na... więcej...

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO IODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIANÓW 1). 22.03. – 30.03.2017 składanie deklaracji o kontynuacji, 2) do 03.04 – publikacja informacji o liczbie wolnych miejsc, 4) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Sianów. 5) Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumentami rodzice składają w terminie od 3.04.2017r. do 14.04.2017r. w: Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, ul. Bolesława... więcej...

UWAGA ROLNICY!

Aktualności | 23 marca 2017 13:17 | Publikujący: Gmina Woźniki

UWAGA ROLNICY Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalanie traw na gruntach rolnych odłogowanych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów: - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r.... więcej...

OGŁOSZENIE

Aktualności | 23 marca 2017 09:15 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W związku z objęciem od 1 września 2017r. przez Gminę Rząśnik wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-6 lat Wójt Gminy Rząśnik zaprasza Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem przez ich dzieci do oddziałów przedszkolnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 17.00 w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku.... więcej...