Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 20 kwietnia 2018 15:09 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 19 kwietnia 2018r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z o ad LI sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności... więcej...

Ogłoszenie na prowadzenie specjalistycznej pomocy prawnej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia

Aktualności | 20 kwietnia 2018 12:14 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE (prowadzone w trybie rozeznania cen rynkowych ) Na prowadzenie specjalistycznej pomocy prawnej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia I. ZAMAWIAJĄCY : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Fa yczna 2b 24-200 Bełżyce tel.81 517-24-68 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach w związku z realizacją projektu „ Nowa jakość-profesjonalny i efektywny OPS „ POWER Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna- przeprowadza rozeznanie... więcej...

zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Aktualności | 20 kwietnia 2018 08:03 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dnia 20.04.2018r. Wójt Gminy Skulsk ZP.6733.1.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Skulsk zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk, działka nr 5010/2 o ęb Skulsk. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku... więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Aktualności | 20 kwietnia 2018 07:22 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do dzierżawy pod działalność rekreacyjno-sportową - pole do gry w paintballa następujące nieruchomości: - Gniewkowo część działki nr 19/1 o powierzchni 4.9893 ha – Bz, karta mapy... więcej...

Ogłoszenie na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzycach w ramach umowy zlecenia

Aktualności | 19 kwietnia 2018 14:41 | Publikujący: Osrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

OGŁOSZENIE (prowadzone w trybie rozeznania cen rynkowych ) Na przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach w ramach umowy zlecenia I. ZAMAWIAJĄCY : OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Fa yczna 2b 24-200 Bełżyce tel.81 517-24-68 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach w związku z realizacją projektu „ Nowa jakość-profesjonalny i efektywny OPS „ POWER Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna- przeprowadza rozeznanie... więcej...

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 26.04.2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 13:48 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLIII sesję Rady, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Stan dróg i oświetlenia w Gminie Mirsk: a) wystąpienie Burmistrza, b) wystąpienie zaproszonych gości, c) dyskusja, d) podjęcie ewentualnych wniosków. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu na 2018 rok, b) wyrażenia zgody na zmianę udziałów, c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk, d) wyrażenia... więcej...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 19 kwietnia 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Sztutowo, 19.04.2018 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wsferach: Kultura, sztuka, ochrona dó kultury i dziedzictwa narodowego 1. Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Rodzinne gotowanie - II Sztutowski Turniej Kulinarny”. Wnioskowana kwota: 1 000 zł 2. Fundacja Strefa Mocy, zadanie: „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Sztutowo”. Wnioskowana kwota: 1 000zł Turystyki i krajoznawstwa 1.Lokalna Organizacja Turystyczna, zadanie: „Popularyzacja... więcej...

Informacja o wynikach oceny formalnej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Aktualności | 19 kwietnia 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Sztutowo, dnia 19.04.2018 r. Informacja Wójta Gminy Sztutowo O wynikach oceny formalnej Konkursu ogłoszonego zgodnie Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach: Kultura, sztuka, ochrona dó kultury i dziedzictwa narodowego 1. Stowarzyszenie Szkolna 13, zadanie: „Rodzinne gotowanie - II Sztutowski Turniej Kulinarny”. Wnioskowana kwota: 1 000 zł Oferta spełnia kryteria formalne 2. Fundacja Strefa Mocy, zadanie: „Warsztaty rękodzielnicze... więcej...

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki - 25 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy Nasz znak:Or.II.0002.3.2018 Data 18.04.2018 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 kwietnia 2018r. ( środa ) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach O ady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027; b) zmian w budżecie Gminy Wieliczki... więcej...

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r.

Aktualności | 19 kwietnia 2018 09:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

Katowice, dn. 16 kwietnia 2018 r. INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 13 kwietnia 2018 r. W dn. 13 kwietnia 2018 r. w gminie Przyrów odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin iPowiatów. Podczas posiedzenia Zarządu dyskutowano nad skutecznymi narzędziami w walce z niską emisją w kontekście przyjętego przez Rząd projektu ustawy ws. monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Podkreślono, że regulujące na poziomie centralnym dotyczące wprowadzania do o otu paliw stałych i ustalające dla... więcej...

Ogłoszenie. Zapraszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Aktualności | 18 kwietnia 2018 22:35 | Publikujący: Gmina Dmosin

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego wszkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin... więcej...