Bazagmin.pl

Aktualności

XXVII sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 23 października 2017 15:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu30 października 2017 roku (poniedziałek), godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie o ad. Wnioski do porządku o ad. Informacja bieżąca Wójta Gminy Suchoże y. Informacja bieżąca Przewodniczącej Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń... więcej...

Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 31 października 2017 r.

Aktualności | 23 października 2017 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 31 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca. 4. Interpelacje radnych. 5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2017 r. 7. Podjęcie uchwał: a) nr... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 października 2017 r.

Aktualności | 23 października 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 15 września 2017 r. 4. Przedstawienie informacji... więcej...

Informacja o XXXII sesji Rady Gminy Wieliczki - 30 października 2107 r.

Aktualności | 21 października 2017 16:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

16.10.2017 r. (Znak sprawy Or.II.0002.8.2017) Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)zwołuję na dzień 30 października ( poniedziałek ) 2017 r. o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady XXXII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. 2. Przyjęcie protokołu z o ad ostatniej sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń... więcej...

Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru

Aktualności | 20 października 2017 15:43 | Publikujący: Urząd Miejski Korsze

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 września 2017 r. dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji... więcej...

Dnia 30 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 20 października 2017 13:38 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.30.2017 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 20.10.2017 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) z w o ł u j ę na dzień 30 października 2017 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku o ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) powołania... więcej...

Gmina Woźniki informuje, iż w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Aktualności | 20 października 2017 11:55 | Publikujący: Gmina Woźniki

INFORMACJA Gmina Woźniki informuje, iż w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Lista szkół, które otrzymały wsparcie finansowe: - Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Woźnikach – 12000 zł - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach - 4000 zł ... więcej...

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Aktualności | 20 października 2017 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na rok 2018. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do 10 listopada 2017 r. ewentualnych uwag i propozycji: Urząd... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Romany Gmina Szczytno.

Aktualności | 20 października 2017 08:03 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 34/9, 34/24, 34/28, 34/31, 34/55, 34/83, 48/16, 48/17, 48/31 i 217/1,... więcej...

Dzieci rolników ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków!

Aktualności | 20 października 2017 07:35 | Publikujący: Gmina Woźniki

Dzieci rolników ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków! Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński pełniący równocześnie rolę Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób, objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2017... więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie g miny Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych : Popielewo , Czartówek, i Kobylanki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualności | 19 października 2017 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 19.10.2017 r. Wójt Gminy Skulsk znak: ZP.6720.2.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części o ębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek i Kobylanki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,... więcej...