Bazagmin.pl

Aktualności

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że we wrześniu br. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.

Aktualności | 23 sierpnia 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

15.09.2017 r. (piątek) SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Miodówko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Stawiguda, Wymój 22.09.2017 r. (piątek) SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Ruś, Tomaszkowo Zużyty sprzęt elektroniczny tj.:Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. Odpady wielkogabarytowe tj.:wszelkiego... więcej...

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności | 23 sierpnia 2017 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia, iż uchwałą nr XXVII/158/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6595) zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Od 1 października 2017 roku stawki dla mieszkańca miesięcznie wynoszą : 8 zł - Odpady zbierane w sposób selektywny 14... więcej...

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030.

Aktualności | 23 sierpnia 2017 12:23 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Przedmiotem konsultacji był projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. Konsultacje odbywały się w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r. i miały na celu ze anie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030. Wytworzył: Grzegorz Pawlikowski Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta Zaakceptowała: Jolanta Śliwińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta... więcej...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wieliczki - 30 sierpnia 2017 r.

Aktualności | 23 sierpnia 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017r, ( środa ) ogodz.10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbędą się O ady XXX Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku o ad. Przyjęcie protokołu z o ad ostatniej sesji. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Interpelacje radnych. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w poszczególnych... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Romany

Aktualności | 23 sierpnia 2017 08:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz.U. z2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka, gm. Szczytno, działki nr 6/3, 6/4 i 6/1.

Aktualności | 23 sierpnia 2017 08:16 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. 1257)w związku z art. 33 ust. 1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, wramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... więcej...

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Aktualności | 22 sierpnia 2017 13:17 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXIV sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w sali miejskiej przy placu Wolności 15 w Mirsku. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29.06.2017 r. 2. Gospodarka leśna w Gminie Mirsk: a) wystąpienia zaproszonych gości oraz Burmistrza, b) dyskusja, c) podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, c) zmiany Uchwały Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia... więcej...

Plebiscyt "Sołtys i Sołectwo Roku 2017"

Aktualności | 22 sierpnia 2017 11:41 | Publikujący: Gmina Woźniki

List Marszałka Województwa Śląskiego i Redaktora Naczelnego "Dziennika Zachodniego" informujący o Plebiscycie "Sołtys i Sołectwo Roku 2017" Szanowni Państwo, wybieramy Sołtysa Roku i Sołectwo Roku 2017 w województwie śląskim. W tej wielkiej akcji pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka woj. śląskiego, mieszkańcy wybiorą najpopularniejszego sołtysa i sołectwo w naszym regionie. Na laureatów czekają prestiżowe tytuły, medale i statuetki oraz cenne nagrody, które wręczymy w Urzędzie Marszałkowskim. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

Aktualności | 21 sierpnia 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY SKULSK podaje do publicznej wiadomości, że 27.09.2017 r. od godz. 10:00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 1) Działka gruntu niezabudowana, położona w o ębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 36/2 o pow. 0,0729 ha, KW KN1N/00069381/9. Cena wywoławcza utto 2.000,00 zł. W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Aktualności

Aktualności | 21 sierpnia 2017 14:19 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Dostęp do bieżących aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie: http://www.pupwolsztyn.pl/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci">... więcej...