Bazagmin.pl

Aktualności

DOŻYNKI GMINNE

Aktualności | 31 sierpnia 2019 15:35 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3116/wiadomosci/483494/files/plakat_dozynki2019.pdf... więcej...

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Aktualności | 23 sierpnia 2019 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przyjęcie porządku o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Przyjęcie protokołu nr XII.2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 8lipca 2019 r. Przyjęcie protokołu nr XIII.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. Przyjęcie... więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualności | 23 sierpnia 2019 14:31 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 23.08.2019 r. Znak: OŚGO.6220.7.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego ak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.... więcej...

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej, Nowej Wsi i Sierakowie.

Aktualności | 23 sierpnia 2019 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej, Nowej Wsi i Sierakowie. ... więcej...

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi.

Aktualności | 23 sierpnia 2019 10:33 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Informujemy że od dnia 23.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r. na stronie internetowej gminy Domaniówhttp://www.gminadomaniow.pl/">http://www.gminadomaniow.pl/i w Biuletynie Informacji Publicznej... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 28.08.2019 r.

Aktualności | 23 sierpnia 2019 10:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA28 SIERPNIA/ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ.9:00W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO; KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA; KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Zenon Olejniczak... więcej...

XI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 23 sierpnia 2019 09:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Przewodniczący Rady Gminy Suchoże y zawiadamia, iż działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchoże y (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11209, z 2018 poz. 86, z 2019 poz. 568), na wniosek Wójta Gminy Suchoże y zwołuje o ady XI sesji Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 23 sierpnia 2019 09:32 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 sierpnia 2019r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2.Przyjęcie porządku o ad. 3.Przyjęcie protokołu z o ad XI i XII sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. 24.07.2019r. do 28.08.2019r. 5.Podjęcie... więcej...

Termin i tematyka posiedzenia XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowicej

Aktualności | 23 sierpnia 2019 07:53 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 29.08.2019r o godzinie 1400. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku o ad. 3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/2019, XI/2019, XII/2019. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady. 5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za II kwartał... więcej...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Aktualności | 23 sierpnia 2019 07:52 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 29.08.2019r. o godz. 1200 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany... więcej...

Gmina Pniewy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Aktualności | 22 sierpnia 2019 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój Rynku Pracy, Poddziałanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Województwa Urząd Pracy w Warszawie. Gmina... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 22 sierpnia 2019 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.08.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.08.2019 r.(czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Ocena przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Analiza stanu realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy Ciechanów. Sprawy różne. Zamknięcie o ad. Przewodniczący Komisji /-/ Janusz... więcej...

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 29.08.2019 r.

Aktualności | 22 sierpnia 2019 13:30 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XII SESJĘ RADY która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz.15 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek o ad: 1. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dni 30.05.2019 r., 27.06.2019 r., 12.07.2019r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019r., b) zmian budżetu na 2019r., c) powołania Skarbnika Gminy Mirsk, d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, e)... więcej...