Bazagmin.pl

Aktualności

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 14 czerwca 2019 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.06.2019 r. OP.0002.5.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 czerwca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 1000 Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Wypowiedzi radnych gminy. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Debata... więcej...

Informacja o sesji Rady Gminy i posiedzeniu komisji

Aktualności | 14 czerwca 2019 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

12.06.2019 r. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) zwołuję na dzień 27 czerwca ( czwartek ) 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach o ady VIII Sesji Rady Gminy Wieliczki. Proponuję następujący porządek o ad: 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad Sesji. 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; b) wzoru wniosku... więcej...

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Aktualności | 14 czerwca 2019 13:43 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 Z dniem 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020 – 2023. Zgodnie z informacją przesłaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pismem z dnia 8 czerwca 2019 r. znak: Adm - 0150-12/19 Rada Gminy Gościeradów wybiera 1 ławnika dla Sądu Rejonowego w Kraśniku. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne... więcej...

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korszach o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Korsze za rok 2018

Aktualności | 14 czerwca 2019 13:18 | Publikujący: Urząd Miejski Korsze

Szanowni Mieszkańcy, Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Korsze za rok 2018. Będą mogli w niej wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Gminy Korsze, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Korszach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa ust. 7 pkt 1). Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej... więcej...

Informacja o VII. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 25 czerwca 2019 r.

Aktualności | 14 czerwca 2019 12:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 odbędzie się VII. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad VI. sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca, która odbyła się w dniu 9 maja 2019 r. 4. Interpelacje radnych. 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Do zyca w 2018 r. 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Do zyca w 2018 r. 7. Podjęcie... więcej...

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta

Aktualności | 14 czerwca 2019 11:28 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Informacja dla mieszkańców dotycząca udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Rada Miejska w Tczewie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. ● W debacie nad raportem o stanie miasta radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. ● W debacie... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...)

Aktualności | 13 czerwca 2019 15:25 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: • w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Konsultacje prowadzone są na podstawie... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 24 czerwca 2019 r.

Aktualności | 13 czerwca 2019 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów,... więcej...