Bazagmin.pl

Aktualności

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 24.01.2019 r.

Aktualności | 15 stycznia 2019 14:54 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na IV SESJĘ RADY, która odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Porządek o ad Sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24.01.2019 r 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 13.12.2018r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019r. b) uchwały budżetowej na rok 2019: a) wystąpienie Burmistrza – przedstawienie projektu uchwały budżetowej, b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby... więcej...

Z końcem 2018r. Gmina Woźniki zrealizowała budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrdach

Aktualności | 15 stycznia 2019 13:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

Z końcem 2018r. Gmina Woźniki zrealizowała budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrdach. Wzdłuż ul. Asfaltowej powstała wygodna i bezpieczna ścieżka zarówno dla pieszych jak i rowerzystów o długości 420m. Budowa chodnika była niezbędna ze względów bezpieczeństwa, rozwiązując tym samym problemy komunikacyjne. Teraz mieszkańcy poruszają się po bezpiecznym chodniku. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo FINA Sp. z o.o. Inwestycja budowy ścieżki wyniosła 1.304.055,61 zł. Na wykonanie tego zadania Gmina Woźniki pozyskała dofinansowanie ze środków... więcej...

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 15 stycznia 2019 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.01.2019r. OP.0002.1.2019 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2019 r. /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz.10ºº. Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do protokołu... więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Aktualności | 15 stycznia 2019 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Ciechanów informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok I.Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 II.Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: - rozpoczęcie – 15.01.2019r -... więcej...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Aktualności | 15 stycznia 2019 10:32 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 14.01.2019r. dowyczerpania środków wramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 15 stycznia 2019 09:45 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2019-01-15 Znak: RPP.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 15 stycznia 2019 roku z wniosku Pani Katarzyny Nowotarskiej zam. ul. Sosnowa 14, 22-440... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 15 stycznia 2019 09:35 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2019-01-15 Znak: RPP.6733.10.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 15 stycznia 2019 roku z wniosku Pana Pawła Styczyńskiego P.U.E i H. ELTO Sp. z o.o.... więcej...

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie

Aktualności | 15 stycznia 2019 08:30 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 4 „SOKÓŁ” w Ciechanowie informuje, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz Ministerstwa Środowiska została wprowadzona korekta w terminach polowań zbiorowych, które mają się obyć w styczniu . Polowanie w obwodzie nr 118 gmina Strzegowo, zgodnie z zaleceniami jako polowanie wielkoobszarowe zostało przełożone z dnia 20 stycznia 2019 r. na dzień 19 stycznia 2019 r.Miejsce zbiórki, teren polowania oraz prowadzący pozostają bez zmian. Ponadto w związku z wydłużeniem polowań na dziki do końca lutego 2019 r. Zarząd Koła informuje... więcej...