Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Aktualności | 18 czerwca 2019 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak: RR-AB.6721.4.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska or

Aktualności | 18 czerwca 2019 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak: RR-AB.6721.3.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Aktualności | 18 czerwca 2019 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak: RR-AB.6721.2.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Marksewo, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śr

Aktualności | 18 czerwca 2019 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak: RR-AB.6721.1.2019 Szczytno, dnia 18 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części o ębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 18 czerwca 2019 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 27 czerwca 2019r. o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad IX sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 26.04.2019r. do 27.06.2019r. 5. Raport... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 18 czerwca 2019 11:11 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak : RPP. 6733.7.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 11.06.2019 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Gościeradów Gościeradów... więcej...

Raport o stanie gminy

Aktualności | 18 czerwca 2019 09:23 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

VIII Sesja Rady Gminy

Aktualności | 18 czerwca 2019 08:46 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

... więcej...

Informacja z dnia 17.06.2019r.

Aktualności | 18 czerwca 2019 08:02 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

... więcej...

Raport o stanie Gminy Dmosin za 2018 r.

Aktualności | 17 czerwca 2019 18:24 | Publikujący: Gmina Dmosin

... więcej...

Dnia 26.06.2019 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 17 czerwca 2019 15:57 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.7.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.06.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) z w o ł u j ę na dzień 26 czerwiec 2019 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2.Zatwierdzenie porządku o ad. 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 5.Przedstawienie i debata... więcej...