Bazagmin.pl

Aktualności

Nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy oraz system elektronicznego głosowania dla Radnych

Aktualności | 18 listopada 2018 09:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Od początku nowej kadencji 2018-2022 o ady Rady Gminy w Regiminie będą transmitowane i nagrywane za pomocą urzadzeń rejestrujących o az i dźwięk oraz uruchomiony zostanie system elektronicznego liczenia głosów zgodnie z nowelizacją ustawy osamorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP wdniu 11 stycznia 2018r. Nakłada ona na gminy m.in.: - obowiązek transmisji sesji rad.O ady mają być transmitowane iutrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących o az idźwięk, anagrania udostępniane na stronach internetowych jednostek samorzadu. - obowiązek rejestrowania iupubliczniania... więcej...

Informacja o I sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 19 listopada 2018 r.

Aktualności | 16 listopada 2018 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wykonując Postanowienie Nr 376/I/27/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 listopada 2018 r. (w załączeniu), informuję o terminie I. sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy. Ustalony przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu I porządek o ad obejmuje: Otwarcie I. sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca i stwierdzenie prawomocności o ad. Złożenie ślubowania przez radnych. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy Do zyca. Przyjęcie... więcej...

Odbiór odpadów – utrudnienia

Aktualności | 16 listopada 2018 13:59 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Informujemy, iż Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu Warszawskiego ograniczyły odbiór odpadów komunalnych między innymi od firmy obsługującej teren naszej gminy, co może spowodować opóźnienia lub przerwy w odbiorze tych odpadów. Za utrudnienia Firma Eko-Hetman oraz Urząd Gminy Radziejowice przeprasza. Zaległości w odbiorze odpadów będą nadrabiane w przypadku wznowienia przyjmowania odpadów przez RIPOKi. ... więcej...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlce I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast.

Aktualności | 15 listopada 2018 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zawiadamiam, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego Siedlce Iz dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wy anych rad gmin i rad miast,I sesja Rady Gminy Suchoże y wy anej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,odbędzie w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y (parter). Porządek o ad: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 3. Ślubowanie radnych. 4. Wybór... więcej...

I SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 22.11.2018 r.

Aktualności | 15 listopada 2018 13:09 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na I sesję Rady, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Złożenie ślubowania przez burmistrza. 4. Przyjęcie porządku o ad. 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Mirsk a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady, c) przeprowadzenie głosowania tajnego, d) przedstawienie... więcej...

APEL - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zimy!

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Do odzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach. Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny ww osób i rodzin, sprawdzenie sytuacji życiowej, ewentualnie udzielenie tym osobom niezbędnej pomocy, zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych, zwłaszcza osobom starszym... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Wawrochach na działce nr ew. 41/2 w obrębie geodezyjnym Wawrochy gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

Aktualności | 15 listopada 2018 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Wawrochach na działce nr ew. 41/2 w o ębie geodezyjnym Wawrochy gm. Szczytno, dla... więcej...