Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Aktualności | 11 grudnia 2018 12:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.... więcej...

Życzenia

Aktualności | 11 grudnia 2018 10:10 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Aktualności | 11 grudnia 2018 08:08 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 05.12.2018 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Ciechanów W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm. ) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm. ). Jedną ze zmian jest... więcej...

Paczka Żywnościowa 2018

Aktualności | 10 grudnia 2018 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy informuje, iż od piątku 14.12.2018 r. rozpocznie się wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych doPomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2017 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, tj. spełniających wymogi do przyznania żywności z Banku Żywności. W miesiącugrudniu 2018Paczka Żywnościowa składać się będzie z15 (bądż16) produktów 1. artykuły skrobiowe makaron jajeczny - 5 szt / na os makaron bezglutenowy – 1 szt/os herbatniki... więcej...

Zarządzenie nr 130 / 2018 r.

Aktualności | 10 grudnia 2018 12:35 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.... więcej...

Zarządzenie nr 129 / 2018 r.

Aktualności | 10 grudnia 2018 12:32 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.... więcej...

Projekt "Aktywna rodzina - aktywna gmina"

Aktualności | 07 grudnia 2018 14:36 | Publikujący: Gmina Purda

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów wzakresie polityki spójności finansowanych wperspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Purda podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego: pt. Aktywna rodzina – aktywna gmina! nr RPWM.11.02.04-28-0003/17 Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej... więcej...