Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 18 września 2018 17:37 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-09-18 Znak : RPP. 6733.12.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), - art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w dniu 14.09.2018 roku zostało wszczęte na wniosek Pani... więcej...

LX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Aktualności | 18 września 2018 16:14 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Porządek o ad, projekty uchwał i materiały na LX sesję- patrz załączone pliki... więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Aktualności | 18 września 2018 13:13 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 32/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa od stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów - Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.... więcej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Aktualności | 18 września 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień27 września 2018r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu z o ad LIV sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.... więcej...

XXXIV sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 18 września 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na o ady XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja Wójta Gminy Suchoże y na temat realizacji zadań między sesjami. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/283/2018 wsprawie utworzenia Klubu Dziecięcego wSuchoże ach. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu... więcej...

Informacja

Aktualności | 18 września 2018 12:42 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Kierownik Biura Powiatowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie informuje, że dnia 19.09.2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Gminy Rząśnik odbędzie się szkolenie z zakresu przyznawania pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, w tym zasady wypełniania wniosków. Na spotkaniu będą poruszone sprawy związane ze zmianami w rejestracji i oznakowaniu zwierząt oraz bioasekuracją. Zostanie również przedstawiony harmonogram naboru wniosków na dofinansowania w roku 2018.... więcej...

Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2336 (kierunek Ligota Woźnicka)

Aktualności | 18 września 2018 11:15 | Publikujący: Gmina Woźniki

Strabag Infrastruktura Południe Sp.z.o.o. informuje, że w związku z dokończeniem budowy ronda na drodze powiatowej nr 2336, od dnia 18.09. . wprowadza się tymczasową zmianę w organizacji ruchu drogowego, poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej i ruchu naprzemiennego. Przewidywany czas wykonywania robót - koniec września . Prosimy o zachowanie ostrożności. ... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności | 18 września 2018 10:02 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 18.09.2018 r. Znak: OŚGO.6220.5.9.2018 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanianaśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 17 września 2018 r.

Aktualności | 18 września 2018 09:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 17 września 2018 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Regimin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów... więcej...

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SUCHOŻEBACH z dnia 17 września 2018r.

Aktualności | 17 września 2018 22:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

INFORMACJAGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SUCHOŻEBACHz dnia 17 września 2018r.w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczejw Suchoże ach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.... więcej...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez p. Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A, na działce nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

Aktualności | 17 września 2018 12:35 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez p. Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, decyzji oodmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie stacji bazowej... więcej...