Bazagmin.pl

Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Aktualności | 21 czerwca 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 21.06.2018 r. RG.6142.1.2.2018.AR Szanowni Państwo Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. został podpisany załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709 co oznacza, że gmina Ciechanów znajduje się w obszarze ochronnym związanym z zapobieganiem i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią komunikatów przesłanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, w których ujęto nakazy i zakazy w obszarze ochronnym, których... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:54 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP.6181.1.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Gościeradów W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gościeradów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych. W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy, pokój Nr 5 oraz na stronie internetowej gminy wterminie do dnia 17 lipca 2018 r. Zgłaszając szkody, w oświadczeniach należy wpisać wszystkie... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:46 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 21.06.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.4.16.2017 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiu informacjiośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanianaśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 20.06.2018 r. po przeprowadzeniu... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:36 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP. 6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 21 czerwca 2018 12:31 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-06-21 Znak: RPP. 6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a s i ę o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia... więcej...

XLI Sesja kadencji 2014 - 2018

Aktualności | 21 czerwca 2018 10:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I N F O R M A C J A W dniu 27 czerwca 2018r. /środa/ o godz. 15:00 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich... więcej...

Informacja o XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 czerwca 2018 r.

Aktualności | 20 czerwca 2018 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Do zyca informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Do zycy odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Podsumowanie wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Izbiczno. 4. Przyjęcie protokołu z o ad XL sesji Rady Miejskiej Gminy Do zyca, która odbyła się w dniu 26 marca 2018 r. 5. Interpelacje radnych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 czerwca 2018 r.

Aktualności | 20 czerwca 2018 12:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Do zyca. Porządek o ad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych o ad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 23 marca 2018 r. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu... więcej...

XXXII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Aktualności | 20 czerwca 2018 12:37 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r., poz. 1875/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 26 czerwca 2018r. /wtorek/ o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7... więcej...

Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

Aktualności | 20 czerwca 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. Zdążysz w trakcie drzemki Prościej,... więcej...

Dnia 27 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 20 czerwca 2018 08:47 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.39.2018 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19.06.2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 czerwca 2018 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku o ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)... więcej...