Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Aktualności | 25 kwietnia 2018 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Wieliczki! Uprzejmie informuję, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie... więcej...

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 25 kwietnia 2018 11:36 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 25.04.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.2.1. 2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania naśrodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art.61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy: ERKADO Zbigniew... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

Aktualności | 24 kwietnia 2018 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.11.2018 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne): a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni: · asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do... więcej...

Informacja dotycząca naboru wniosków o zorganizowanie stażu - PFRON

Aktualności | 24 kwietnia 2018 14:35 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/226/2018 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok przyznane zostały środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania z zakresu: - finansowania wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu art.11. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza... więcej...

Łagodna suczka poszukuje domu

Aktualności | 24 kwietnia 2018 09:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Znaleziono suczkę typu terier. Bardzo łagodna, przyjazna i zadbana. Ma zieloną o ożę. Proszę się kontaktowac z Urzędem Gminy tel. 025 631-45-15 ... więcej...

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 23 kwietnia 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XXXIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2017 roku. 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda

Aktualności | 23 kwietnia 2018 15:07 | Publikujący: Gmina Purda

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda Na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (t.j.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 23 kwietnia 2018 13:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-04-23 Znak: RPP.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 23 kwietnia 2018 roku z wniosku Pani Jolanty Lewandowskiej zam. ul.... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1 obręb geodezyjny Płozy, gmina Szczytno

Aktualności | 23 kwietnia 2018 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego... więcej...