Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin z dnia 3 kwietnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Aktualności | 05 kwietnia 2020 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Karsin z dnia 3 kwietnia 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARSIN dla dwóch fragmentów obszaru gminy Karsin - BORSK oraz WIELE Na podstawie art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku... więcej...

Informacja ZUS - Tarcza Antykryzysowa

Aktualności | 03 kwietnia 2020 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia . Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek... więcej...

Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich placówkach

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:31 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich placówkach Dla bezpieczeństwa naszych interesantów, w związku z epidemią koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ograniczył kontakt pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dlatego aż do odwołania ograniczamy możliwość bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy. Nie oznacza to ograniczenia naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt osobisty. Wiele spraw... więcej...

Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jeszcze w tym miesiącu

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:29 | Publikujący: Gmina Woźniki

Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jeszcze w tym miesiącu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczyna wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1200 zł utto. Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych... więcej...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:27 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.... więcej...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:26 | Publikujący: Gmina Woźniki

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem... więcej...

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:24 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe przed upływem terminu ważności starego – nie powinny się martwić! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że, wypłata: - rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy; - rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy; - dodatków pielęgnacyjnych; - świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie... więcej...

Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF

Aktualności | 03 kwietnia 2020 09:10 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Państwo, W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF. Jednocześnie informujemy, że MRiRW zamieszcza na niżej podanej... więcej...

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Aktualności | 03 kwietnia 2020 08:02 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020... więcej...

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Aktualności | 03 kwietnia 2020 07:46 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Oddział w Zielonej Górze Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej” Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj. Innymi słowy państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji nr RR-OP.6220.22.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Olszyny o mocy do 15MW, realizowanej w granicach działki nr 485/5 obręb Olszyny, (woj. Warmińsko-mazurskie, pow. Szczycieński) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Aktualności | 02 kwietnia 2020 18:37 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

URZĄD GMINY SZCZYTNO woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3 tel.: 623-25-80 E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl Fax: 623-25-92 www: http://www.ug.szczytno.pl RR-OP.6220.22.2019 Szczytno, dnia 02 kwietnia 2020r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca... więcej...