Bazagmin.pl

Aktualności

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 20 lipca 2018 13:18 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 20.07.2018 r. Znak: OŚGO. 6220.5.1.2018 O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy: Zakład... więcej...

XXXIII sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 20 lipca 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j. ze zm.) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchoże y (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11209 z dnia 5.12.2017 r.) zwołuję o ady XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchoże y, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchoże y. Porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Wnioski do porządku o ad. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Suchoże y. Informacja... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 19 lipca 2018 14:55 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu... więcej...

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 19 lipca 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.07.2018r. OP.0002.7.2018 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję XXXIX nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2018 roku tj. (poniedziałek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 14.00 Porządek o ad. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 18 lipca 2018 10:36 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

p.o. DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM TOMYŚLU ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW – STAŻYSTY lub SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW AO.1110.3.2018 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930 ze zm.) p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu 1. Stanowisko pracy: Specjalista do spraw programów – stażysta 2.... więcej...

aproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku

Aktualności | 18 lipca 2018 10:11 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek o ad: 1. Otwarcie o ad; 2. Wybór sekretarza; 3. Przedstawienie porządku o ad i wprowadzenie ewentualnych zmian; 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w... więcej...

Obwieszczenie

Aktualności | 17 lipca 2018 15:33 | Publikujący: Gmina Radziejowice

... więcej...