Bazagmin.pl

Aktualności

Sesja X Rady Gminy Skulsk 31.07.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Aktualności | 23 lipca 2019 15:16 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, 23.07.2019 r. Pan/Pani Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) Zwołuję X sesję Rady Gminy na dzień 31.07.2019 r.( tj. środa ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej. Proponuje się następujący porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza o ad. Ustalenie porządku o ad X sesji Rady Gminy. Informacja o... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki Nexera Sp. z o. o., reprezentowanej przez Panią Natalię Stefańską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym słupów telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowych na terenie działek nr 76/1, 90, 394, 419/14, 419/15, 608/6, 609/6,

Aktualności | 23 lipca 2019 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.16.2019 Szczytno, dnia 22 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 zezm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki Nexera Sp. z o. o., reprezentowanej przez Panią Natalię Stefańską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z jedną szafką kablowo-pomiarową na terenie działek nr 117/4, 117/10 i 117/11 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno.

Aktualności | 23 lipca 2019 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.15.2019 Szczytno, dnia 22 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie elektroenergetycznej... więcej...

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 23 lipca 2019 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

X SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 26 lipca 2019r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian wbudżecie Gminy Harasiuki na 2019r. 4. Zakończenie o ad. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Łebko WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WHARASIUKACH odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o... więcej...

Informacje KRUS

Aktualności | 23 lipca 2019 13:31 | Publikujący: Gmina Woźniki

Informacje KRUS Nowy ogólnopolski konkurs filmowy dla uczniów szkół rolniczych - „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik, zaprasza młodzież szkół rolniczych do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii „Strategia Wizji Zero” w rolnictwie. Konkurs, objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Będzie trwał przez cały pierwszy miesiąc szkolnej nauki czyli... więcej...

Dnia 30 lipca upływa termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie

Aktualności | 23 lipca 2019 13:29 | Publikujący: Gmina Woźniki

30 lipca upływa termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie, wysokość składek w KRUS w III kwartale: Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł miesięcznie. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za... więcej...

Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2019 rok

Aktualności | 23 lipca 2019 13:25 | Publikujący: Gmina Woźniki

Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2019 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lipca 2019 roku. (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3454 złotych.... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności | 23 lipca 2019 11:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR-OP.600.1.2019 Szczytno, dnia 22 lipca 2019 r Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Szczytno informuje,że w celu uzyskania opinii mieszkańców miejscowości Sędańsk w sprawie utworzenia prywatnego ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, naterenie prywatnym w o ębie działek 261/1 i 39/1, o ęb geodezyjny Sędańsk, zarządzono przeprowadzenie konsultacji, które polegać będą na: a) przeprowadzeniu otwartego spotkania z mieszkańcami miejscowości Sędańsk - spotkanie odbędzie się dnia 29 lipca 2019 r. w godzinach od 18:00 do 19:00... więcej...

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 22 lipca 2019 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. OP.0002.7.2019 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) – zwołuję X Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 lipca 2019 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8, na którą serdecznie zapraszam. Początek o ad o godz. 1000 Porządek o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. Wypowiedzi radnych gminy. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Podjęcie... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 22 lipca 2019 12:25 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.07.2019r./poniedziałek/o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019. Zapoznanie się z projektem uchwały... więcej...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Aktualności | 22 lipca 2019 12:21 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, 22.07.2019 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 29.07.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fa yczna 8. Porządek o ad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego o ad. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019. Zapoznanie się z projektem uchwały... więcej...