Bazagmin.pl

Aktualności

List Prezesa Krus - bezpieczniej w żniwa, pamietajmy o dzieciach

Aktualności | 22 czerwca 2017 09:14 | Publikujący: Gmina Woźniki

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci! Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt... więcej...

Dnia 29 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 22 czerwca 2017 08:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.27.2017 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.06.2017 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku o ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Aktualności | 21 czerwca 2017 14:35 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 21 czerwca 2017 r. Znak: RRP.6720.1.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 wzwiązku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016... więcej...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aktualności | 21 czerwca 2017 14:29 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 21 czerwca 2017 r. Znak: RRP.6721.1.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 wzwiązku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),... więcej...

ZAPROSZENIE

Aktualności | 21 czerwca 2017 13:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 21 czerwca 2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski i interpelacje. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Informacja z wykonania budżetu za 2016 r. przez GOPS Pniewy. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego... więcej...

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

21 czerwca . strażacy tut. KP PSP w Krasnymstawie dla dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodnik Krasnystaw" przeprowadzili pogadankę oraz zaprezentowali sprzęt w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą". W pokazach uczestniczyli: Prezes UKS "Wodnik Krasnystaw" oraz kadra kierownicza KP PSP w K-stawie. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą strażaka oraz uczestniczyć w pokazie sprzętu rat. wodnego będącego na wyposażeniu tut. KP PSP.... więcej...

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok". Dziękujemy za każdą wpłatę. Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/ ... więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Aktualności | 21 czerwca 2017 08:08 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVI (dwudziestą szóstą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem o ad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza o ad. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku o ad. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. Informacje z działalności międzysesyjnej: przewodniczącego Rady Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczącego Komisji... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV w celu powiązania istniejących linii napowietrznych LSN Szczytno - Pasym (LSN6017) oraz LSN Szczytno Dźwierzuty 2 (LSN6008) w obrębie geodezyjnym Kobyłocha oraz Trelkowo Gmina Szczytno

Aktualności | 20 czerwca 2017 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2016 r. poz.778 z późniejszymi zmianami), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w celu powiazania istniejącej linii napowietrznych ,,LSN Szczytno-Pasym” (LSN nr 6017) oraz LSN Szczytno-Dźwierzuty... więcej...

„Adoptuj psa”

Aktualności | 20 czerwca 2017 10:47 | Publikujący: Gmina Woźniki

„Adoptuj psa” Realizując zapisy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki, w bieżącym roku Gmina Woźniki podjęła współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt w Bolesławiu koło Zawiercia. Odłowione z naszego terenu bezdomne zwierzęta, trafiają do tego schroniska. Po zbadaniu ich przez lekarza weterynarii, poddaniu stosownym zabiegom weterynaryjnym i 14-dniowej kwarantannie, czworonóg może trafić do adopcji, która jest coraz częściej wybieraną alternatywą dla opcji... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 19 czerwca 2017 17:50 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2017-06-19 Znak: RPP.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 19 czerwca 2017 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja znak: RPP.... więcej...