Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa... więcej...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów ze wspólnych posiedzeń komisji, które odbyły się w dniach 20.02.2017r. oraz 28.03.2017r. 4. Sprawozdanie z realizacji... więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Szczytno w obrębie Gawrzyjałki

Aktualności | 21 kwietnia 2017 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

RR.MK.6840.2.2017 Szczytno, dnia 12.04.2017 r. Wójt Gminy Szczytno. Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości: L.p. Nr działki Pow. w ha Nr KW Obręb Cena wywoławcza w zł Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Forma zbycia Termin zagospodarowania nieruchomości Wadiumw zł 1. 11/1 0,4900 OL1S/00000155/7 Gawrzyjałki 18 300,00zw.... więcej...

Godziny otwarcia siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu

Aktualności | 20 kwietnia 2017 12:58 | Publikujący: Gmina Woźniki

W związku z przyjmowaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu informuje o godzinach otwarcia siedziby Biura: - w dniach od 24 kwietnia do 28 kwietnia: od 7.30 do 18.00 - w dniach od 2 maja do 15 maja: od 6.00 do 20.00 W pozostałe dni Biuro Powiatowe ARiMR czynne będzie w dotychczasowych godzinach, tj. od 7.30 do 15.30.... więcej...

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Aktualności | 20 kwietnia 2017 12:53 | Publikujący: Gmina Woźniki

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37). W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1 mln 128 tys. 300 emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent. Emeryt... więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Aktualności | 20 kwietnia 2017 09:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu... więcej...