Bazagmin.pl

Aktualności

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Aktualności | 18 października 2019 16:48 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 28.10.2019r. o godz. 14:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Omówienie złożonych wniosków. 2. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jolanta Leczkowska... więcej...

Informacja o wyborze partnera projektu

Aktualności | 17 października 2019 14:16 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Gmina Gryfów Śląski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 21.08.2019 r. na stronie internetowej http://bip.gryfow.pl/ ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy... więcej...

Proponowany porządek X Sesji Rady Gminy Dmosin.

Aktualności | 17 października 2019 11:13 | Publikujący: Gmina Dmosin

... więcej...

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r.

Aktualności | 17 października 2019 10:17 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.... więcej...

Dnia 23.10.2019 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 16 października 2019 15:30 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.9.2019 P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2019 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 23 październik 2019 roku na godz. 1600 sesję Rady Miejskiej w Woźnikach Proponowany porządek o ad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Zatwierdzenie porządku o ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Bieżąca informacja z pracy komisji... więcej...

PRZYPOMINAMY ! TOALETA TO NIE ŚMIETNIK

Aktualności | 16 października 2019 15:13 | Publikujący: Gmina Woźniki

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK Spłukiwanie w toalecie czegokolwiek innego niż ludzkie fekalia może nie tylko zapchać przewód kanalizacyjny, ale także zalać twoje mieszkanie. Tak nieodpowiedzialne zachowanie prowadzi do wyższych opłat za wodę i ścieki, a co najważniejsze zanieczyszczenia środowiska. Za jedną usługę czyszczenia zatorów kanalizacyjnych gmina ponosi koszty w granicach 400 zł, im więcej takich usług tym wyższe wydatki utrzymania sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie wyższe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zanim wrzucisz coś do kanalizacji... więcej...

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku

Aktualności | 16 października 2019 14:47 | Publikujący: Gmina Woźniki

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA)... więcej...

XIV Sesja Rady Gminy Wągrowiec

Aktualności | 16 października 2019 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Wągrowiec

... więcej...