Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

III ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym nr 21 w Gierczynie wraz z udziałem 8,53% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 615/2 obręb Gierczyn, gmina Mirsk o powierzchni 0,1920 ha.

Przetargi | 25 marca 2020 13:24 | Publikujący: Gmina Mirsk


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 w budynku mieszkalnym nr 21 w Gierczynie wraz z udziałem 8,53% w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji nr 615/2 obręb Gierczyn, gmina Mirsk o powierzchni 0,1920 ha. 

 

Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW nr JG1S/00029835/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr JG1S/00032235/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 15 000,00 zł 


Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 3 000,00 zł

 

Opis lokalu:

lokal mieszkalny nr 8 położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego nr 21 w Gierczynie składa się z następujących pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 29,07 m2:

- przedpokoju o powierzchni 4,17 m2,

- pokoju o powierzchni 13,93 m2,

- kuchni o powierzchni 8,14 m2,

- wc o powierzchni 1,78 m2,

- pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 1,05 m2,

oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 1,55 m2.

 

Lokal o słabym standardzie, wymagający gruntownego remontu. Ściany lokalu murowane, otynkowane tynkiem wapiennym, malowane farbą emulsyjną, sufity wykonane z płyt GK. Podłogi na legarach drewnianych, odeskowane pokryte płytą typu pilśnia. Ściany w kuchni częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi, w rogu kuchni duże zacieki na kominie. Okna drewniane starego typu, drzwi płycinowe również starego typu. Brak ogrzewania – istnieje możliwość podłączenia instalacji grzewczej. Brak instalacji zapewniającej ciepłą wodę – istnieje możliwość podłączenia. Łazienka bez okna – ściany zawilgocone. Ewentualne koszty związane z uporządkowaniem lokalu ponosi kupujący we własnym zakresie i nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie sprzedaży. Lokal znajduje się na poddaszu budynku mieszkalnego wielolokalowego o trzech kondygnacjach: parter, pierwsze piętro, poddasze użytkowe, podpiwniczony. Budynek wybudowany przed 1945 r., technologia wykonania typowa dla budownictwa początku XX wieku, konstrukcja ścian zewnętrznych cegła/kamień, ściany wewnętrzne cegła, stropy drewniane. Stolarka okienna częściowo stara drewniana, częściowo wymieniona PCV, drzwi wejściowe drewniane. Parter ciągi komunikacyjne, posadzki z płytek gres ceramiczny, konstrukcja schodów drewniana. Piętro ciągi komunikacyjne drewniane, podłoga drewniana. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, poszycie dachu blacha falista (wykonany remont dachu), rynny oraz rury spustowe ocynk. Budynek wyposażony w następujące instalacje: woda ujęcie ze studni na działce przez hydrofor, elektryczną, ogrzewanie piecowe oraz co. Kanalizacja z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego na działce sąsiedniej nr 615/1 obręb Gierczyn stanowiącej własność Skarbu Państwa, w którego imieniu gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Grunt w granicach działki nr 615/1 obręb Gierczyn nie jest obciążony na rzecz współwłaścicieli nieruchomości nr 615/2 obręb Gierczyn z tytułu usytuowania zbiornika bezodpływowego.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej o nawierzchni bitumicznej stanowiącej działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 539 obręb Gierczyn, gmina Mirsk.

 

Sołectwo Gierczyn nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLVIII/436/18 z dnia 18 października 2018 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową symbol MP a także w terenach rolniczych symbol R.

 

Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.

 

Dla przedmiotowego lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 213). W związku z powyższym, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy nabywca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności wezwać pisemnie zbywcę do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania nabywca może, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy. Nabywca nie może zrzec się tego prawa.

 

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 21 w Gierczynie zakończył się wynikiem negatywnym dnia 29.11.2019 r. – nie zgłosił się żaden nabywca.

 

Drugi ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 21 w Gierczynie zakończył się wynikiem negatywnym dnia 21.02.2020 r. – nie zgłosił się żaden nabywca.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku - Plac Wolności nr 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 12.00. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 4 maja 2020 r.  do godziny 15.30 w kasie tutejszego Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.

 

Osoby przystępujące do przetargu lub udzielające pełnomocnictwa będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz w sołectwie Gierczyn w sposób zwyczajowo przyjęty, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Mirsk, wyciąg z przedmiotowego ogłoszenia umieszczono w gazecie lokalnej „Wieści Mirska”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński


Informacji udziela:

Ewa Truszkowska

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi

tel. 75 64 70 445, e-mail: nieruchomosci@mirsk.pl, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu

 

 

Załączniki