Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami

Przetargi | 24 marca 2020 15:19 | Publikujący: Gmina Ciasna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw, przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami

Numer referencyjny: RGK.SK.271. 2.2019

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 137a, wraz z punktem napraw / przygotowania odpadów do ponownego użycia w Gminie Ciasna realizowanego w ramach programu Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej V
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działania 5.2 Gospodarka odpadami”. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia, wybudowanie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wybudowany obiekt będzie miał za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych (w tym również odpadów niebezpiecznych, m.in. takich jak przepracowane oleje, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Ciasna. Planowany obiekt ma również stwarzać możliwość ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową lub których wartość użytkowa może zostać przywrócona w wyniku naprawy lub reperacji.

Załączniki