Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 04.03.2020 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 25 lutego 2020 15:44 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.12.2020

 

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25.02.2020 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 04 marca 2020 roku na godz. 1600

sesję Rady Miejskiej w Woźnikach

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok,

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2020 rok,

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok,

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2020 rok,

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok,

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Piasku,

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki,

i) przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap IV”,

j) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Woźniki,

k) zmiany uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027,

l) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.

7. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

8. Zakończenie sesji.