Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 13 lutego 2020 11:49 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK


zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:


 - działka nr 584/42  k. m. 2 obręb Woźniki o powierzchni 0.0895 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.


cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (netto)
wysokość wadium: 5 000,00 zł 
minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną, o kształcie zbliżonym do prostokąta, dającym możliwość racjonalnego zagospodarowania, porośnięta roślinnością zielną, częściowo zakrzaczona, nieużytkowana. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części Woźnik w rejonie ul. Młyńskiej z dojazdem gruntowym sięgaczem. W pasie drogowym ul. Młyńskiej dostępna jest sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogródki działkowe, tereny nieużytkowane oraz obwodnica. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29.03.2010 r. działka nr 584/42 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.
 Wadium należy wpłacić na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej w dniu 12.03.2020 r.:


Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:
80 8279 1023 0200 0130 2002 0003
- w tytule „wadium – działka nr 584/42 obręb Woźniki"


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium,
-  w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
-  w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
-  w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 


Przetarg odbędzie się 16 marca 2020 roku w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach o godzinie 11 00.


 W uzasadnionych przypadkach Burmistrz  Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.
 Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.
 Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki na minimum dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.
 W dniu 15.01.2020 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 


Woźniki, dnia 13.02.2020 r.

 

 

Załączniki