Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Przetargi | 12 lutego 2020 12:24 | Publikujący: Gmina Mirsk


OGŁOSZENIE

o zamówieniu na usługę o wartość powyżej 214.000,00 EURO

 

Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”. I.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Usługi gospodarki odpadami - kod: 90 53 30 00-2

Usługi wywozu odpadów - kod: 90 51 10 00-5

Usługi transportu odpadów - kod: 90 51 20 00-9


II.     Określenie przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Mirsk w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

2.    Na terenie gminy obowiązuje system mieszany, tj. workowo – pojemnikowej zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca w ilość w jakiej właściciel wystawi odpady nie więcej jednak niż 3 worki na każdą frakcję odpadów, z wyjątkiem worków na metale i tworzywa sztuczne, które Wykonawca zapewnia do 31 sierpnia 2020 r.

3.    W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości/punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne. W trakcie trwania umowy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany (przez Zamawiającego i Wykonawcę).

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.


III.     Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.    W zakresie działalności gospodarczej:

 • Posiadają nadany wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z podaniem numeru rejestrowego,
 • Posiadają zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów.

2.    Dysponowanie potencjałem technicznym: tj. dysponują lub będą dysponowali niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, czyli co najmniej:

 • Dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki).
 • Dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
 • Jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
 • Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywaniem i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.
 • Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
 • Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Mirsk były na bieżąco odbierane i zagospodarowywane.
 • Dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z § 2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dysponowania na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,

3.    Wiedza i doświadczenie:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania w czasie jednego miesiąca odpady komunalne w ilości nie mniejszej jak 100,00 Mg.
 • Dowodem potwierdzającym spełnienie ww. warunku będą referencje wystawione przez usługodawców lub inne dokumenty np. zawarte umowy potwierdzone kartami przekazania odpadów itp.

4.    Sytuacja finansowa i ekonomiczna:

 • Kopię dokumentu (polisy OC) potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą jak 100 tyś. zł. 

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

Złożenie przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.


IV.     Postanowienia zamawiającego dotyczące trybu udzielenia zamówienia:

 • Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał  osoby realizujące zamówienia na podstawie  umowy o pracę, zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 • Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 • Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 • Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.
 • §   Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym zgodnie w trybie przetargu nieograniczonego, stosuje art. 24aa ustawy PZP. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
 

 V.          Secyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http://bip.mirsk.pl  lub zakupić w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 9. Cena specyfikacji 20 zł.

 

VI.          Wadium przetargowe:

20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr:

58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

do dnia 03.03.2020r. godz. 11:00,

o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wpłacone w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

 

VII.          Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto  – 60%,

Doświadczenie zawodowe – 40%


VIII.          Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem:

 „Oferta przetargowa – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk „nie otwierać przed 03.03.2020r. godz. 11:15”

należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do 03.03.2020r. do godz. 11:00.

Przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


IX.          Otwarcie ofert nastąpi dnia  03.03.2020r. o godz. 11:15 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pokój nr 12 (sala posiedzeń).


X.          Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


XI.          Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W zakresie procedury przetargowej:

Alicja Jaszczyszyn – Podinspektor  ds.  ochrony danych osobowych i zamówień publicznych  

od  poniedziałku  do  piątku w godz. 730 – 1530,  tel.  75 62 22 169, e-mail: rodo@mirsk.pl

W zakresie wyjaśnień i informacji dla przedmiotu zamówienia:

Sylwia Grzesik – Specjalista ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi od  poniedziałku  do  piątku w godz. 730 – 1530,   tel.  75 64 70 455, e-mail: odpady@mirsk.pl


XII.          Ogłoszenie zostało zamieszczone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie http://simap.europa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie http://bip.mirsk.pl  i  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Załączniki