Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie nr 6/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (lokal użytkowy Mickiewicza 26/26)

Komunikaty | 14 stycznia 2020 15:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

OBWIESZCZENIE NR 6/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXVIII/78/201 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal użytkowy nr 26 położony w podpiwniczeniu budynku nr 26 przy ul. Mickiewicza w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 93,65 m2 wraz z udziałem wynoszącym 651/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 568/6 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 1643 m2dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00025150/2.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 26 położony w podpiwniczeniu budynku nr 26 przy ul. Mickiewicza w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 93,65m2 wraz z udziałem wynoszącym 651/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 568/6 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 1643m2. Lokal składa się z sali głównej oraz zaplecza z pomieszczeniami wc i gospodarczymi. Stolarka drzwiowa płycinowa, brak stolarki okiennej – lokal nie posiada dostępu do światła dziennego. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., o publikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 17 U teren zabudowy usługowej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 100 000,00 zł   

5. Informacje o przeznaczeniu: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  28 lutego 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 oraz upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 14.01.2020 r.