Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7. 45233260-9.

Przetargi | 14 stycznia 2020 12:41 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie nr 502590-N-2020 z dnia 2020-01-14 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty na budowlane poniżej kwoty 5.350.000 EURO

Załącznik nr 1 zawiera pełną treść ogłoszenia o przetargu.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Zamówienie polega na:

 Wykonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 361 w km od 5+050 (0+000) do 11+340 (6+290) polegającą na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników oraz zatok autobusowych dla etapu 1 od km 5+050 (0+000) – 7+540 (2+490) dz. nr 184 AM 3, 64 AM 4 (Kwisa) obr. 0003 Mirsk, 490/6 AM 4, 510/3 AM 7, 203 AM 4, 136, 135 AM 3 obr. 0002 Mirsk, 209 AM 1 obr. 0012 Mroczkowice. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów: - powierzchnia zatok autobusowych: 340 m2 - powierzchnia chodników: 7465 m2 - długość kanałów kd: 630 m

2. Wadium przetargowe w kwocie 65.000,00 zł.

3. Termin składania ofert do dnia 29.01.2020r. do godz. 11oo

4. Termin zakończenia realizacji robót. 30.09.2020r.

5. W załącznikach; SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, kosztorys ofertowy  specyfikacje Techniczne, projekt budowlany wykonawczy

Burmistrz

Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński

Załączniki