Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przetargi | 14 stycznia 2020 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Przedmiotem sprzedaży są:

1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach:
3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk.

Cena 1 szt. – 120,00 zł netto.

2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm,
w ilości – 700 szt.

Cena 1 szt. – 3,00 zł netto.

3. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 2280,00 zł, wadium – 228,00 zł.

4. Sprzedaż trylinki nastąpi w ilościach po 100 sztuk, cena wywoławcza 300,00 zł, wadium – 30,00 zł.

5. Postąpienie – o postąpieniu decydują uczestnicy, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. (wtorek), godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie, sala konferencyjna.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w terminie do 17 stycznia
2020 r.
na rachunek bankowy Gminy nr 68 9339 0006 0030 0300 0257 0014. Decyduje data wpływu na rachunek.

Dowód wpłaty wadium powinien określać : nazwisko i imię nabywcy, adres, z dopiskiem – wadium na płyty betonowe lub trylinkę, ilość sztuk. Wpłata 1 wadium na płyty uprawnia do zakupu 19 płyt, wpłata 1 wadium na trylinkę uprawnia do zakupu 100 szt. trylinki.

8. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent, który wygrał przetarg zrezygnuje.

9. Cena sprzedaży płyt osiągnięta w przetargu płatna jest w terminie 7 dni.

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Płyty i trylinkę można oglądać w dniu 16 stycznia 2020 r. w godz. 8 – 14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

13. Płyty i trylinka stanowią własność Gminy i pochodzą z demontażu z drogi gminnej. Stan płyt
i trylinki średni.

14. Przystąpienie do przetargu, równoznaczne jest z zapoznaniem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz jego akceptacją.

15. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

16.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych płyt i trylinki oraz nie udziela na nie gwarancji.

17. Wszelkie koszty związane z odbiorem i przewiezieniem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 13, tel. 87 5238279, wew. 45.

19. Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

20. Przetarg może być odwołany w każdym czasie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, dn. 14.01.2019 r.