Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2020-01-10 Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej

Przetargi | 13 stycznia 2020 11:19 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej. Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Nieruchomość nr 1:

 • Nr ewidencyjny: 1370/3
 • Powierzchnia: 0,2903 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o spadku w kierunku północno-zachodnim. Na terenie istnieją pozostałości po szambach. Klasyfikacja gruntu – LsVI
 • Cena wywoławcza: 110.000,- zł w tym:
  teren przeznaczony pod zabudowę (MP1) 94.521,-zł + 23% VAT
  teren leśny ( LS) 15.479,-zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 15.000,-zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 1.100,-zł
Nieruchomość nr 2:
 • Nr ewidencyjny: 1370/4
 • Powierzchnia: 0,3323 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o znacznym spadku w kierunku północno-zachodnim. Klasyfikacja gruntu - LsVI
 • Cena wywoławcza: 116.000,- zł w tym:
  teren przeznaczony pod zabudowę (MP1) 86.001,-zł + 23% VAT
  teren leśny ( LS) 29.999,-zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 15.000,-zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 1.160,-zł
Nieruchomość nr 3:
 • Nr ewidencyjny: 1370/5
 • Powierzchnia: 0,3102 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o znacznym spadku w kierunku północno-zachodnim. Klasyfikacja gruntu - LsVI
 • Cena wywoławcza: 103.000,- zł w tym:
  teren przeznaczony pod zabudowę (MP1) 75.825,-zł + 23% VAT
  teren leśny ( LS) 27.175,-zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 15.000,-zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 1.030,-zł
Nieruchomość nr 4:
 • Nr ewidencyjny: 1370/6
 • Powierzchnia: 0,3527 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1
 • Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuzbrojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o znacznym spadku w kierunku północno-zachodnim. Klasyfikacja gruntu - LsVI
 • Cena wywoławcza: 116.000,- zł w tym:
  teren przeznaczony pod zabudowę (MP1) 87.915,-zł + 23% VAT
  teren leśny ( LS) 28.085,-zł ( VAT zw.)
 • Wysokość wadium: 15.000,-zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 1.160,-zł
Warunki sprzedaży:
 1. Przetarg odbędzie się dnia 11 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w sali narad –II piętro.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 06 lutego 2020 r. na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 06 lutego 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie i wniesieniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 t.j.). W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu lub ich wpłatę w kasie Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 6. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych WĘGORZEWO-JEZIORO ŚWIĘCAJTY– Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 11.12.2002 r. (mpzp) przedmiotowe nieruchomości objęte są konturem MP1 i LS. (MP1)- teren projektowanych pensjonatów. Budynki należy lokalizować jak najbliżej istniejącej drogi dojazdowej ul. Leśnej, w wyznaczonym pasie zabudowy w planie. Pozostała część działki nie zmienia sposobu użytkowania i pozostaje lasem. W pasie terenu przeznaczonym pod zabudowę należy w stopniu maksymalnym chronić istniejący drzewostan. Ustala się, że oprócz mieszkania właściciela pensjonat powinien posiadać do dziesięciu miejsc noclegowych. (LS) - istniejące tereny leśne. Ustala się w dalszym ciągu użytkowanie wskazanych terenów jako lasy.
 7. Z uwagi na istniejącą w obrębie nieruchomości klasyfikację gruntu LsVI, na podstawie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst .Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości.
 8. Z uwagi na klasyfikację gruntów, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, inwestor musi uzyskać zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Potencjalni nabywcy mogą w okresie do dnia 19.08.2019 r. za indywidualną pisemną zgodą Urzędu Miejskiego, dokonywać odkrywek sprawdzających nośność gruntu. Teren, po dokonaniu odkrywki, należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 11. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższe nieruchomości powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 13. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 14. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.