Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2020-01-10 Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Zacisze

Przetargi | 13 stycznia 2020 11:14 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Zacisze.

Działka nr 1:

 • Opis: Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Teren porośnięty krzewami tzw. samosiejkami. Klasyfikacja gruntu : N, RIIIb.
 • Numer działki: 1061/18
 • Powierzchnia działki: 1553 m2
 • Numer KW: OL2G/00014109/7
 • Cena wywoławcza: 59.500,- zł netto
 • Wysokość wadium: 8.000,- zł
 • Postąpienie minimum: 600,- zł
Działka nr 2:
 • Opis: Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Klasyfikacja gruntu RIIIb.
 • Numer działki: 1061/22
 • Powierzchnia działki: 748 m2
 • Numer KW: OL2G/00014109/7
 • Cena wywoławcza: 29.500,- zł netto
 • Wysokość wadium: 4.500,- zł
 • Postąpienie minimum: 300,- zł
Działka nr 3:
 • Opis: Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Klasyfikacja gruntu RIIIb.
 • Numer działki: 1061/24
 • Powierzchnia działki: 836 m2
 • Numer KW: OL2G/00014109/7
 • Cena wywoławcza: 33.0000,- zł netto
 • Wysokość wadium: 4.500,- zł
 • Postąpienie minimum: 330,- zł
Warunki przetargu i zbycia nieruchomości:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, sala narad II piętro.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 06 lutego 2020r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto Urzędu: PKO BP S.A. Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób, aby do dnia 06 lutego 2020 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie i wniesieniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 t.j.). W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
 6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 8. Przedmiotowe działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo - Południe” UCHWAŁA NR XVIII/124/2003 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 10 grudnia 2003 r. i stanowią teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – 29 MN.
 9. Z uwagi na klasyfikację gruntów przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (organ wydający zgodę- Starostwo Powiatowe w Węgorzewie).
 10. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się wcześniej ze stanem nieruchomości. Potencjalny nabywca, może w okresie do dnia 06 lutego 2020 r. za indywidualną, pisemną zgodą Urzędu Miejskiego dokonywać odkrywek sprawdzających nośność gruntu na terenie działek. Teren po dokonaniu odkrywki należy przywrócić do stanu pierwotnego
 11. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 12. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 13. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 telefon 87 427 54 19.
 14. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.