Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023.

Komunikaty | 03 grudnia 2019 19:22 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019

Burmistrza Miasta Złoczew

z dnia 3 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023.

 

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29.11.2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023 zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020-2023 w składzie :

 

1. Dariusz Tokarski - przewodniczący komisji

2. Anita Szremska - członek komisji

3. Justyna Majchrowska - członek komisji

4. Mirosław Bilski - członek Komisji

5. Katarzyna Kowalczyk - sekretarz komisji

 

 

§ 2. Pracę komisji konkursowej określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Złoczew

/-/ Dominik Drzazga


Załączniki

Zdjęcia