Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 574/1 o pow. 0,2271 ha połozona w obrebie Rębiszów

 

Lwówek Śląski, dnia 27 listopada 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

nieruchomość położona w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha. Grunty te sklasyfikowane są jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 60.000,00 zł.

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą – KW JG1S/00023269/6.

 

Zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, uchwalonego uchwałą nr XLVIII/436/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. działka ewidencyjna znajduje się na terenie oznaczonym w studium:

U- tereny z przewagą usług, w tym usług publicznych oraz sportu i rekreacji,

1)      dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, w tym w budynkach o funkcji usługowej;

2)      dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej;

3)      dopuszcza się lokalizacje nieuciążliwych działalności gospodarczych oraz lokalizację garaży;

4)      zaleca się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek:500m2.

 

            Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2271 ha, niezabudowana, położona w górnej części miejscowości Rębiszów w strefie historycznego układu ruralistycznego wsi. Otoczenie najbliższe nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Teren działki niezagospodarowany, w dużej mierze (ok. 90%) porośnięty samosiejkami drzew liściastych (klon, olsza, wierzba, brzoza, leszczyna) oraz pojedynczymi drzewami (lipa, klon,). Działka w kształcie nieregularnym, dostęp do głównej części działki poprzez wymagający urządzenia sięgacz drogowy. Działka posiada wspólne ogrodzenie (wygrodzona siatką metalową na słupach betonowych) z bezpośrednio przyległą działką nr 574/2- terenem Ośrodka Zdrowia w Rębiszowie. Teren lekko pochyły w kierunku południowym. 

            Działka z dostępem do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej, dojazd z drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe media: teren niezurbanizowany, brak sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w zasięgu (kanalizacja oraz zaopatrzenie w wodę – do wykonania na własny koszt).

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki...

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na okres 21 dni począwszy od dnia 2 grudnia 2019 r.

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro  pokój 111), pod nr tel. (075) 782  28  94.

 

 

                                                                                            STAROSTA

 

                                                                                            Daniel Koko