Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

Komunikaty | 19 listopada 2019 14:20 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Bystry – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 19 listopada 2019r postanowieniem z dnia 19.11.2019r. Wójt Gminy Giżycko zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

 

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 w godzinach pracy urzędu.