Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 listopada 2019r. znak: WAB.6740.5.45.2019

Komunikaty | 19 listopada 2019 09:47 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) informuję, dnia 13.11.2019r. wydano decyzję Nr 994 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą : Gminie Gromadka, z/s ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 9, 59-706 Gromadka  pozwolenia na- drogi gminnej na działkach nr 373, nr 297 i nr 282 w obrębie 0011 Wierzbowa,
 w jednostce ewidencyjnej 020103_2 Gromadka. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 102  w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 19.11.2019r.).

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Krzysztof Pańczak

Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego