Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Komunikaty | 08 listopada 2019 17:36 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie, zamieszczonego na BIP, oraz stronie gminny, w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r."


Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r.:

  • pocztą elektroniczną na adres email: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl
  • osobiście w - Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.
Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Węgorzewo.

 

Załączniki

Zdjęcia