Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ciasna

Przetargi | 08 listopada 2019 14:11 | Publikujący: Gmina Ciasna

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ciasna. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciasna. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów,
5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków inkasentów.
3.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ciasna. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
3.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Ciasna. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki
do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciasna, dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Ciasna, dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Ciasna, dotyczący części III zamówienia
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia
Załącznik nr 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia

Załączniki