Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania dla sieci wodociągowej Nisko-Nowosielec

Komunikaty | 08 listopada 2019 14:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, 8 listopada 2019r.

 

PPB.6733.1.38.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że postanowieniem znak PPB.6733.1.38.2019z dnia 8.11.2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiesił z urzędu postępowanie prowadzone na wniosek z dnia 10.10.2019r. (data wpływu 14.10.2019r.) MZK sp. z o.o w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla zamierzenia polegającego nabudowie sieci wodociągowej Nisko-Nowosielecprzewidzianejdo realizacji na terenie działek o nr ew. w Nisku: 4714/217, 5333, 5334, 5335, 5339/1, 5343, 5344, 5345, 5346, 5352, 5353, 5356/1, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372/1, 5372/4, 5373/1, 5373/2, 5374, 5375, 5376, 5384/2, 5382/5, 5600, 5672/1, 5672/2, 5629/1, 5633, 5667/1, 5667/2i w Nowosielcu: 44, 45, 33, 81, 80, 151, 152, 398/2, Gmina Niskodo dnia 14 lipca 2020 r.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

  

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk