Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nisku ul.Nowa Boczna

Komunikaty | 08 listopada 2019 10:12 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Nisko, dnia 08.11.2019r.

 

PPB.6733.1.36.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096, późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonymna wniosekz dnia 01.10.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adamczyk Grzegorz,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 4675/1, 4674/11, 4674/12 położonych w Nisku przy ul. Nowej - Bocznejgm. Nisko niniejszym informuję, że:

1. wnioskiem z dnia 07.11.2019r. wnioskodawca wystąpił o zmianę w/w wniosku z dnia 01.10.2019r. w zakresie zmiany miejsca włączenia do czynnej sieci gazowej (działka nr ew. 4675/1 droga gminna – ul. Nowa-Boczna) co spowodowało zwiększenie długości projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia z 45,0m do 84,00m;

2.został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk