Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

„Modernizacja rabat w centrum miasta w Giżycku”

Przetargi | 07 listopada 2019 09:53 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 

 

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

„Modernizacja rabat w centrum miasta w Giżycku.”

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja rabat w centrum miasta w Giżycku.”

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Przeprowadzenie prac polegających na usunięciu agrowłókniny i plastikowych obrzeży trawnikowych z terenu rabat miejskich zlokalizowanych wzdłuż ulic: Warszawskiej (na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do ul. Bohaterów Westerplatte), Olsztyńskiej, al. 1 Maja (na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. 3 Maja) oraz przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku.

Lokalizacja inwestycji: pasy drogowe ul. Warszawskiej, Olsztyńskiej, al. 1 Maja, oraz przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku.

Zakres prac obejmuje usunięcie całości agrowłókniny oraz całości plastikowych obrzeży trawnikowych z terenów rabat miejskich wskazanych na załączniku graficznym (załącznik 1A i 1B) na powierzchni wynoszącej łącznie około 2000 m², bez usuwania istniejących roślin oraz żwiru.

Powstałe w trakcie realizacji umowy odpady Wykonawca jest zobowiązany przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi na własny koszt.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

IV. Termin wykonania zamówienia:  do 06.12.2019 r.

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2019 r. o godz. 12.00 Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Modernizacja rabat w centrum miasta w Giżycku.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2019 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak – e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki:

nr 1A i 1B – mapki rabat przeznaczonych do modernizacji

Załączniki