Bazagmin.pl

Aktualności

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów

Aktualności | 12 września 2019 14:03 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Zarządzenie nr 47/2019

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 3 września 2019r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 uchwały nr V1/41/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r. poz. 2138 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Ustalam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów na dzień 17 października 2019 r.

§ 2. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie Gminy Gościeradów, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Gościeradów i szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz Dyrektorom Szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki