Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe Remont chodnika w m. Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa oraz remont chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11 na odcinku od km 0+000 do km 0+106

Przetargi | 10 września 2019 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załączniku PDF

Zapytanie ofertowe   RGK.271.15.2019

 UWAGA: poprawiono długość chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11  na odcinku od km 0+000 do km 0+106”.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie

Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

   

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Remont chodnika w m. Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C  na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa oraz remont chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11  na odcinku od km 0+000 do km 0+106”.

 

Przedmiot zamówienia opisany został:

  1. W załączniku nr 1 – przedmiar na Remont chodnika w m. Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C  na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa
  2. 2.        W załączniku nr 2 – przedmiar na Remont chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11  na odcinku od km 0+000 do km 0+106”.
  3. 3.        Każdy potencjalny oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury na obiekcie.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)       Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę,

2)       Kosztorys ofertowy,

  1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną:

1)       pisemnie na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie,

2)       drogą elektroniczną na adres: przetargi@jeziorawielkie.pl

  

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są:

1)       Mirosława Ossowskiego – w zakresie procedury zapytania ofertowego, tel. 52 3187220 wew. 57 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

2)       Ireneusz Ciechanowski – w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia, tel. 52 3187491,  e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

 

 IV. Miejsce składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego: w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na wykonanie remontów chodników w miejscowości Wójcin.

 

w terminie do dnia 18.09.2019r., godz. 13:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Jeziora Wielkie, w dniu 18 września 2019 roku o godz. 13:15. (sala narad)

 

Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

VI. Informacje o formalnościach:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania na stronie BIP Jeziora Wielkie
  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Wójt Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Załączniki