Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy w Wieliczkach

Aktualności | 14 sierpnia 2019 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Do wiadomości mieszkańców gminy

 

Nasz znak                                                                           Data

Or.II.0002.5.2019                                                                19.08.2019 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) zwołuję na dzień 30 sierpnia  ( piątek ) 2019 r.  o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach obrady IX Sesji Rady Gminy  Wieliczki.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
  2019/2020.

5. Analiza stanu porządku i czystości w gminie.

6. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy z uwzględnieniem zabezpieczenia
   przeciwpożarowego.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru ławników na kadencję 2020-2023;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2019-2029;

c) zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2019 r.

9.  Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

 
 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Borowski