Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o otwarciu ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102105R Huta Nowa – Huta Stara w km 0 + 000 do km 0 + 866,50.”

Przetargi | 13 sierpnia 2019 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

 

GMINA HARASIUKI

37 – 413 Harasiuki 112A                                                                            Harasiuki, dnia 2019-08-13

 

RRG.III.271.6.2019

I N F O R M A C J A   Z  O T W A R C I A   O F E R T

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102105R Huta Nowa – Huta Stara w km 0 + 000 do km 0 + 866,50.”

            Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu
13 sierpnia  2019 r . o godz. 10 45

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia :

1 000 000 00 zł,

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

 

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty (zł)

 

Okres gwarancji
 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

36 – 060 Głogów Małopolski.

 Rudna Mała 47B

 

 

1 368532,97

 

5 lat

 

2.

Konsorcjum Firm:

Lider:

PBI Infrastruktura S.A . ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Krasnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8,

27 – 600 Sandomierz

 

 

1 738 148,61

 

5 lat

 

3.

REMET BUILDING Paweł Piekut

36-053 Kamień,

Łowisko 346

 

 

1 588 620,26

 

5 lat

 

4.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

 

 

1 105 137,41

 

 

5 lat

 

5.

ZOMIX s.c. Grzegorz Zaleśny,

Piotr Zaleśny,

37 – 400 Nisko

ul. Szklarniowa 4

 

 

 

1 298 000,00

 

5 lat

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

39 – 200 Dębica

ul. Drogowców 1

 

1 854 689,41

 

5 lat

7.

WOD-BUD Sp. z o.o.

23 – 200 Kraśnik.

ul. Piłsudskiego 12/1

1 456 268,16

5 lat

 

Termin  wykonania zamówienia : 15 listopad 2019 rok.

Warunki płatności : 30 dni.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka