Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

Przetargi | 12 sierpnia 2019 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 585432-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Gmina Harasiuki: Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Harasiuki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Harasiuki, krajowy numer identyfikacyjny 83040937600000, ul. Harasiuki  112 A , 37-413  Harasiuki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 791 306, e-mail przetargi@harasiuki.pl, faks 158 791 306.
Adres strony internetowej (URL): bip.harasiuki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.harasiuki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.harasiuki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, skladanie ofert odbywa sie zapośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r prawo pocztowe, osobiście lub za posrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Harasiuki, 37 - 413 Harasiuki 112A pokój nr 7 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Harasiuki
Numer referencyjny: RRG.III.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki . Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 3.1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje: • ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia, • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3.1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta. 6) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance 3.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. 3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 3.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”; Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki”, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Harasiuki”, dotyczący części II zamówienia; Załącznik 1c: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OPS Gminy Harasiuki”, dotyczący części III zamówienia. Załącznik nr 1d: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, wykaz zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych, wykaz pojazdów, dotyczy cz. I, II. Zakładki nr 1, 2, 3, 4. Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych; Załącznik nr 5 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne; W załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 20.07.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 16.09.2019 r. mienia wg stanu na dzień 20.07.2019 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66516400-4
66516000-0
66516100-1
66514110-0
66512110-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotowym zamówieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: |Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub dokumentu potwierdzającego status członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 85,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolnie fakultatywne 15,00
cena 90,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolnie fakultatywn 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ; 1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad gromadzenia 1.3. i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 1.4. w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących działań: g) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, zawierającym w szczególności:  szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; h) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; i) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy; j) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów; k) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego; l) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane, że zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów; 1.5. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury, albo rozwiązania jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy; 1.6. zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1.7. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: d) zmian opisanych w pkt 1.1 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, e) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy), 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności, określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki: d) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, e) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, f) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: c) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, d) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 7.13. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1, 7.14. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 7.15. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.4 i 1.6 lit. a-b oraz 2, jest złożenie wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załącznik nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia: Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych. 1.1. Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia): 1.1.1. pożar, uderzenie pioruna, eksplozję i implozję, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich 1.1.2. huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych na budynkach i budowlach, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, grad, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia 1.1.3. powódź – zgodnie z podaną definicją 1.1.4. awarię instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii 1.1.5. zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:  awarii tych instalacji lub urządzeń,  samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,  cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,  samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,  nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,  działania osób trzecich (w tym pracowników) 1.1.6. szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu 1.1.7. przepięcia zgodnie z podaną klauzulą 1.1.8. katastrofę budowlaną zgodnie z podaną definicją 1.1.9. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież w transporcie, kradzież zwykłą 1.1.10. stłuczenie przedmiotów szklanych zgodnie z podaną klauzulą 2. Przedmiot ubezpieczenia: 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty): 2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), wiaty, szklarnie, bramy, ogrodzenia; 2.1.2. obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne); 2.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT); 2.1.4. przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne, mienie z konta 013; 2.1.5. sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne – stacjonarne i przenośne; 2.1.6. solary; instalacje i kolektory solarne; 2.1.7. sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne; 2.1.8. pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, ewentów itp.; 2.1.9. zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne; 2.1.10. zbiory i eksponaty muzealne; 2.1.11. środki obrotowe; 2.1.12. przedmioty szklane; 2.1.13. mienie osób trzecich; 2.1.14. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce); 2.1.15. gotówka i inne walory pieniężne; 2.1.16. wyposażenie jednostek OSP; 2.1.17. mienie pracownicze i członków OSP oraz uczniowskie, wychowanków i podopiecznych (uwaga: odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów); 2.1.18. znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne; 2.1.19. budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.); 2.1.20. urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.); 2.1.21. system sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami). Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 85,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolnie fakultatywne 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdow mechanicznych Gminy Harasiuki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, a także pojazdy mechaniczne niepodlegające takiemu obowiązkowi, stanowiące własność ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy i innych uregulowań prawnych. Wykaz pojazdów zawiera załącznik nr 1d do SIWZ, zakładka nr 3. 2. Zakres ubezpieczenia 2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 2.1.1. Obszar odpowiedzialności: terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi (Regulaminu Wewnętrznego) 2.1.2. Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) 2.1.3. Dotyczy: wszystkich pojazdów z załącznika nr 1d do SIWZ, zakładka nr 3 i nabywanych w okresie wykonywania zamówienia. 2.2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. 2.2.1. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 2.2.2. Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł / 1 os. 2.2.3. Obszar odpowiedzialności: RP i pozostałe kraje europejskie 2.2.4. Dotyczy: wszystkich pojazdów z załącznika nr 1d do SIWZ, zakładka nr 3 i nabywanych w okresie wykonywania zamówienia, za wyjątkiem przyczep. Ubezpieczenie NNW dotyczy także pojazdów nieposiadających tablic rejestracyjnych. 2.3. Ubezpieczenie od uszkodzenia i utraty auto casco 2.3.1. Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk, obejmujący uszkodzenie, utratę bądź całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz utratę elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające m.in. na:  uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,  uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu,  uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania,  uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.),  uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,  uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu,  kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: 1) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 2) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 3) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój). 2.3.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 2.3.3. Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii i Albanii 2.3.4. W przypadku określonym w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 2.3.5. Dotyczy: wszystkich pojazdów z załącznika nr 1e do SIWZ, zakładka nr 3, z podaną sumą ubezpieczenia i nabywanych w okresie wykonywania zamówienia, według potrzeb ubezpieczającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66511411-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolnie fakultatywne 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załącznik Nr 1c do SIWZ, dotyczący części III zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Harasiuki I. Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest bezimienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Pałecznica, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Ubezpieczenie zgodnie z postanowieniem art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciw¬pożarowej. 2. Zakres ubezpieczenia: nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności. 3. Wysokość świadczeń a) śmierć ubezpieczonego - prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia b) śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – 100% sumy ubezpieczenia c) trwały uszczerbek na zdrowiu (za każdy 1% uszczerbku) - prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem, że uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego) d) całkowity, trwały uszczerbek na zdrowiu – 100% sumy ubezpieczenia e) oparzenia i odmrożenia – do 100% sumy ubezpieczenia f) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych - koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 40% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów – limit do 40% sumy ubezpieczenia g) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej - ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy ubezpieczenia h) zwrot kosztów leczenia na terenie RP i za granicą - ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł i) jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, jeśli nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, a pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni – 300,00 zł j) świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia k) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym zakresem i umową ubezpieczenia - 70,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP (bez MDP)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolnie fakultatywne 10,00

Załączniki