Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wynikach przetargu na usługę pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 12 sierpnia 2019 11:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk” Komisja Przetargowa zaproponowała:

Wybór oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „VOYAGER” Spółka z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 59-800 Lubań za cenę w wysokości 4,16 zł. brutto licząc za jeden kilometr, co w przeliczeniu na wartość usługi w okresie trwania umowy wynosi 387.523,97 zł brutto, uzyskując 60 pkt. Ponad to Wykonawca wykazał 2 pojazdy ponad wymaganą ilość uzyskując 40 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Informacja o innych uczestnikach postępowania i wynikach punktacji:

uzyskując następującą punktację:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

oraz cena oferty za 1 km brutto

Liczba pkt. w kryterium

Cena = 60%

Liczba pkt. za dodatkowy pojazd = 40%

Razem/

Punkty

 

2

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec za cenię w wysokości 5,85 zł. brutto, co w przeliczeniu na czas trwania umowy wynosi 544.955,58 zł. brutto.

4,16 : 5,85 x 0,60 x 100 = 42,67 pkt.

 

 

2 pojazdy = 40pkt.

 

 

82,67

 

 

 

W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w dniu 12.08.2019r. zaakceptował propozycję Komisji Przetargowej. W związku z powyższym, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) z zastrzeżeniem art. 183 ust. 1 ustawy Pzp, tj. po 19 sierpnia 2019r.