Bazagmin.pl

Aktualności

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów – WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Aktualności | 12 sierpnia 2019 08:20 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Niniejszym udostępniam w postaci elektronicznej projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów.

Przedmiotowy projekt wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach od 12 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Wersja papierowa projektu dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Domaniowie pod adresem: Domaniów 56, 55-216 Domaniów (w pokoju nr 3).

Udostępnienie niniejszego plany w postaci elektronicznej ma na celu ułatwienie wglądu do tego projektu.

Niniejszy projekt będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniów do końca terminu wyłożenia tj. do dnia 2 września 2019 r. do godz. 24.00.

Termin wyłożenia określony został w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt: RIR.6721.4.2019 zamieszczonym w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaniowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Domaniów, a także w ogłoszeniu opublikowanym w Gazecie Wrocławskiej z dnia 3 sierpnia 2019 r.

Wyżej wymienione obwieszczenie dostępne jest w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/481803/obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_ 

Załączniki