Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE

Aktualności | 29 lipca 2019 11:53 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.9.8.2018                                                            Gościeradów, dnia: 26.07.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje, że w dniu 25.07.2019 r. dla Inwestora: P-4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wydana została decyzja znak: OŚGO.6220.9.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P-4 nr KSK4440B” na działce o nr ewidencyjnym 254/4
w miejscowości  Aleksandrów, obręb geodezyjny nr 0001 – Aleksandrów, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

Inwestycja graniczyć będzie z działkami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz osób prywatnych zgodnie z wypisem z wykazu podmiotów ewidencyjnych wymienionych w załączniku.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie  w Rzeszowie zapoznać się można w Urzędzie Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Gościeradów i Sołectwa Aleksandrów oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów.

Załączniki