Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk"

Przetargi | 11 lipca 2019 10:44 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: ZP.271.9.2019                                                                                                 Mirsk, dnia: 10.07.2019r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 o zamówieniu na usługi o wartości poniżej kwoty 221.000 EURO

 

GMINA  MIRSK,  59-630 Mirsk,  Plac Wolności 39

           tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e:mail: gmina@mirsk.pl

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

zwanej dalej ustawą PZP, na:

 

 

1. Nazwa zamówienia:

 

Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8    

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia do Szkoły Podstawowej w Krobicy, Szkoły Podstawowej w Rębiszowie i Szkoły Podstawowej w Mirsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 10 SIWZ.

 

3. Wymagany termin wykonania: od 01.09.2019r. do 30.06.2022r. t.j. w latach szkolnych: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.

 

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl, lub w siedzibie Zamawiającego.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

5.1. w zakresie procedury przetargowej: Alicja Jaszczyszyn – podinspektor ds. ochrony danych osobowych i zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. 9,  tel. 75 6222169, fax: 75 6470469, e-mail: rodo@mirsk.pl,

 

5.2. w zakresie przedmiotu zamówienia: Alicja Janus – inspektor ds. oświaty i służby zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, pok. 11,  tel. 75 6470455, fax: 75 6470469,

  e-mail: oswiata@mirsk.pl,

 

5.3. godziny urzędowania Zamawiającego:

poniedziałek-piątek w godz. 7:30 - 15:30

sobota - nieczynne

 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, w pokój nr 1 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 06.08.2019r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Koperty należy opisać następująco:

 

Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk

Oferta w przetargu nieograniczonym pn:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk”.

Nie otwierać przed dniem: 06.08.2019r. godz.12:30”

 

Na wewnętrznej kopercie oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina   wpływu ofert do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

7.  Informacja o ofertach:

 

7.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ze względu na generowanie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia związanych z dojazdem do miejsca realizacji zamówienia.

 

7.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

7.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

7.5. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

 

8. Wadium przetargowe:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

6.100,00 zł.  (słownie: sześć tysięcy sto złotych)

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

 

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:  

58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8  ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

9.1. POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA.

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,  musi przedłożyć zmawiającemu o ile wynika to z odrębnych przepisów – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,  musi przedłożyć zmawiającemu licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz. 58 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 1990 z późn. zmianami). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.).Ocena spełniania powyższych warunków odbywać się będzie w oparciu o w/w dokument złożony wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny Wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku.

 

9.2. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA.

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że: należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi transportu osób, która trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy i polegała na transporcie osób w ilości średnio co najmniej 50 osób dziennie. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie:

a) - wykazu usług wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 4 do SIWZ

b) - dowodów czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru).

Dowodami potwierdzającym czy usługi zostały wykonane należycie są:

- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należycie wykonane przewozów,

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

9.3. DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykaże, że dysponuje minimum:

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykaże, że dysponuje minimum:  dwoma  (2) pojazdami o ilości miejsc siedzących co najmniej 50 + kierowca i opiekun oraz jednego (1) pojazdów o ilości miejsc siedzących co najmniej 25 + kierowca i opiekun. Posiadającymi ważne badanie techniczne, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i estetyki pojazdów, zgodnie z przepisami oznakowane, posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę minimum 50 000 zł. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu środków transportu  dostępnych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ.

 

9.4.  DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Wykonawca  w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje czterema kierowcami (4) posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusów, tj. prawo jazdy kategorii D) a także zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badania kierowców. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie:

a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg załącznika 6 do SIWZ.

b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 8 do SIWZ.

 

10.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2019r. o godz. 12:30 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

12.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

cena jednostkowa   –  60 %

posiadanie dodatkowego pojazdu ponad wymagany – 40 %


13. Ogłoszenie  o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2019r. pod nr referencyjnym: 551657-N-2019

Załączniki