Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 24 maja 2019 08:47 | Publikujący: Gmina Gościeradów

 

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.4.421.124.2019.RF

 

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Gminy Gościeradów, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Maria Markowska z Przedsiębiorstwa Budowlanego Eko-Drogpol Sp. J., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie rowu, wykonaniu wylotu oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do ziemi, z lokalizacją inwestycji na terenie działek nr: 747 i 745/12, obręb 0002 Gościeradów, jednostka ewidencyjna 060704_2 Gościeradów, powiat kraśnicki.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 b 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 3 parter, w godz. 7-1430. Sprawę prowadzi Pan Radosław Frączek (telefon 15 842 89 82).

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

 

Załączniki