Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

Przetargi | 16 maja 2019 14:25 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy:IN2.271.2. 2019                                                                      Mirsk, dnia 16.05.2019r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO

 

 

 

GMINA MIRSK,   59-630 Mirsk,  plac Wolności 39

 

        tel. 75 6470440, fax: 75 6470469,  www.mirsk.pl  e-mail: gmina@mirsk.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk 

 

 

1.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Roboty budowlane – kod: 45000000-7

Roboty tynkarskie – kod: 45410000-4

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod: 45400000-1

Roboty malarskie i szklarskie – kod: 45440000-3

Roboty izolacje cieplne ścian – kod: 45321000-3

Roboty instalacyjne – kod: 45300000-0

 

2.     Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Projektu nr RPDS.03.03.03-02-0014/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ .

 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http//bip.mirsk.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mirsk lub zakupić w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10, cena specyfikacji 50,- zł.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mirsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 – Efektywność

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 –

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ .

Celem projektu jest redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze

źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej - poprawa efektywności energetycznej

budynków na terenie gminy Mirsk.

Projektem objęto 7 obiektów:

 

1) Przedszkole Publiczne przy ul. Betleja 27 w Mirsku,

2) Świetlica dziecięca przy ul. Betleja 28 w Mirsku,

3) Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,

4) Szkoła Podstawowa w Rębiszowie(budynek główny i budynek

    dydaktyczny),

5) Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

    przy ul. Mickiewicza 38 w Mirsku,

6) Budynek socjalny na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza 27 w

    Mirsku,

7) Budynek Posterunku Policji przy ul. Sikorskiego 5 w Mirsku.

 

We wszystkich budynkach audytor energetyczny stwierdził duże straty ciepła przez ściany zewnętrzne i strop, w związku z czym budynki w okresie grzewczym są niedogrzane. Ograniczenie emisji ciepła przez ściany i okna pozwoli na zmniejszenie ilości zużywanego opału potrzebnego do ogrzania budynków, a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności kosztów ogrzewania.

W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja wszystkich budynków, wymieniona zostanie stolarka okienna. W ramach zarządzania energią na grzejnikach zamontowane zostaną zawory termostatyczne.

Na budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku, Szkoły Podstawowej w Giebułtowie, Budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Mirsku oraz Posterunku Policji w Mirsku przewiduje się wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Panele słoneczne zlokalizowane zostaną na dachu. Zakres prac nie wymaga pozwolenia na budowę. Wnioskodawca dla wszystkich budynków posiada zgłoszenia robót z dnia 12.05.2016r.

Projekt został podzielony na siedem zadań, na które składają się następujące elementy:

Zadanie nr 1 – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:

- W Giebułtowie – Giebułtówek nr 1 /Szkoła Podstawowa/ roboty polegające na;

dociepleniu ścian zewnętrznych o wysokości nie przekraczającej 12,0 m oraz stropów nad ostatnią kondygnacją oraz salą gimnastyczną. Wymianie stolarki okiennej na nową PCV. Montażu instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej oraz montażu zaworów termostatycznych .

Zadanie nr 2

- W Mirsku  ul. Betleja pod nr 28 / Świetlica Dziecięca / roboty polegające na;

dociepleniu stropu nad piętrem a nie ogrzewanym poddaszem wełną mineralną gr. 20 cm. Wymianie części stolarki okiennej na stolarkę nową drewnianą z zachowaniem wymiaru i kształtu oraz podziałem na otwierane skrzydła i kwatery. Montażu zaworów termostatycznych.

Zadanie nr 3

- W Mirsku  ul. Betleja pod nr 27 / Przedszkole Publiczne / robót polegających na;

dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem z uwzględnieniem wymiany parapetów oraz stropu nad salą gimnastyczną. Wymianie stolarki okiennej na stolarkę nową drewnianą z zachowaniem wymiaru i kształtu oraz podziałem na otwierane skrzydła i kwatery. Detale elewacji budynku zostaną odtworzone. Montażu instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej oraz montażu zaworów termostatycznych .

Zadanie nr 4

- W Rębiszowie pod nr 125 /Szkoła Podstawowa/  robót polegających na:

1. w budynku głównym:

dociepleniu ścian zewnętrznych o wysokości nie przekraczającej       12,0 m. Dociepleniu stropu między poddaszem a nie ogrzewanym strychem oraz dachu, w pomieszczeniach na poddaszu budynku głównego. Wymianie części stolarki okiennej na stolarkę nową PCV i

drzwiową na nowe drzwi drewniane

2. w budynku dydaktycznym:

- docieplenie stropu między I piętrem a nieogrzewanym strychem wełną mineralną

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem

- wymiana stolarki okiennej na parterze i I piętrze, tj. starych okien na nowe PCV oraz drzwi zewnętrznych na nowe drewniane.

 Montażu zaworów termostatycznych.

Zadanie nr 5

- W Mirsku przy ul. Mickiewicza pod nr 38 / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej / robót polegających na;

- dociepleniu stropodachu płytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu.

- Dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem z wykończeniem wyprawą tynkarską akrylową.

- Montażu zaworów termostatycznych.

Zadanie nr 6

- W Mirsku przy ul. Mickiewicza pod nr 27 / budynek socjalny Stadionu Miejskiego / robót polegających na;

- dociepleniu ścian zewnętrznych o wysokości nie przekraczającej 12,0m.

- dociepleniu stropu wełną mineralną o gr. 20 cm,

- wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

- demontażu istniejącego wymiennika c.w.u.

- montażu zaworów termostatycznych.

Zadanie nr 7

- W Mirsku przy ul. Sikorskiego pod nr 5 / Posterunek Policji / robót polegających na;

- dociepleniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu,

-  izolacji termicznej stropu i stropodachu na poddaszu wraz z wymianą

   pokrycia dachowego, montażem okien dachowych, wymianą obróbek

   blacharskich rynien i rur spustowych

- wymianą stolarki okiennej na nowe okna z PCV.

- montażu instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej.

- montażu zaworów termostatycznych,

- przebudowie kanalizacji deszczowej budynku / odwodnienie / wraz z odtworzeniem

  nawierzchni – chodniki , plac-  / wg projektu /,

- naprawa tynków w piwnicy  

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: 

1)      Projekty budowlane odrębne dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej z listopada 2014 r. Biuro Projektów I usług Budownictwa AJD PROJEKT ul. Kościuszki 5/2A 59-820 Leśna.

2)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3)      Aktualizacje projektów budowlanych odrębne dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej z 1 marca 2019 r. opracowane przez Biuro Inżynierskie Bogumiła Bytnar ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwówek Śląski.

4)      Przedmiary robót opracowane przez w/w Biuro Inżynierskie będące elementem pomocniczym przy indywidualnym procesie kosztorysowym:

- Roboty budowlane

- Roboty tynkarskie

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Roboty izolacji cieplnej ścian

- Roboty instalacyjne

5. Wymagany termin wykonania dla poszczególnych zadań:

Zadania nr 1 – 7 do 16.08.2019r. liczony również jako graniczny termin do obliczenia punktów w kryterium termin wykonania zamówienia.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Posiadają polisę OC od prowadzonej działalności

    gospodarczej na kwotę nie mniejszą jak:

   Dla Zadania nr 1,3,4 i 7 posiadanie Policy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę

   nie mniejszą niż po  300.000,00 zł na każde zadanie.

   Dla Zadania nr 2,5 i 6 posiadanie Policy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie

   mniejszą niż po 150.000,00 zł na każde zadanie.

c) dokonają wpłaty wadium przetargowego w określonych w pkt 8 kwotach

d) zdolności technicznej lub zawodowej  wykażą:

w zakresie Zadania Nr 1, 3, 4 i 7:

- realizacją budowy, remontu lub termomodernizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2018r. poz.1212/ o  wartości nie mniejszej niż po  300.000,00 zł  brutto , za każde zadanie łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie osobą kierownika budowy, do prowadzenia wybranych budów, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

w zakresie Zadania Nr 2, 5 i 6:

- realizacją budowy, remontu lub termomodernizacji budynków   w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  jednego budynku  o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane tekst jednolity / Dz.U. z 2018r. poz.1212/ o łącznej wartości nie mniejszej niż po  150.000,00 zł. brutto za każde zadanie łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje lub inne dokumenty).

- dysponowanie osobą kierownika budowy do prowadzenia wybranych budów, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo ogólne  wraz z aktualną przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

e)Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez

   Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały:

  - na podstawie umowy o pracę i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dla jednego

    Zadania roboty remontowo-budowlane w zakresie budownictwa  przez co najmniej 2

    pracowników fizycznych (dwa etaty), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym

   wymiarze czasu pracy a w przypadku realizacji dwóch i więcej zadań przez co najmniej 5

   pracowników fizycznych (pięć etatów), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym

   wymiarze czasu pracy.

-  Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudniać pracowników fizycznych w innym wymiarze

   czasu pracy, jeżeli wykaże równoważną liczbę godzin zatrudnionych pracowników.

-  Wykonawca zobowiązany będzie  przedłożyć Wykaz zatrudnionych pracowników sporządzony wg

   załącznika nr 6 do SIWZ. Nie spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu z  art. 29

   ust. 3a ustawy PZP spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których

    mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o

    zamówienie spełnia w/w. warunek.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w  SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na

     zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

-Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

6) Podstawy wykluczenia:

-z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.

- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP należy przedłożyć:

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

c)kopię polisy OC potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwoty określone w pkt.6 ppkt 2b),

d)wykaz robót sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2d),

e)wykazu osób funkcyjnych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2d),

f)wykaz osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w ilościach nie mniejszych jak określonych w pkt.6 ppkt 2e),

2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

    zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

    oświadczenia wg. załącznik nr 2a) do SIWZ.

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

       zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

 

5)  Inne dokumenty:

a) Formularz oferty.

b) Dowód wniesienia wadium.

c) Formularze gwarancji.

 

6) Informacje dla wykonawców zagranicznych (jeśli dotyczy)

Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r z dnia  27 lipca 2016r poz. 1126).

 

8. Wadium przetargowe – zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych zadań:

  dla Zadania nr 1,3,4 i 7 w kwocie po: 2.000,00 zł za każde zadanie

  dla Zadania nr 2,5 i 6 w kwocie po: 1.000,00 zł za każde zadanie

 

Wykonawca składający ofertę łączną na dwa i więcej zadań sumuje powyższe kwoty wadium

 

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr  58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 z zaznaczeniem wpłaconej kwoty na poszczególne zadanie.

 

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena oferty brutto - 60 %,

termin zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru końcowego - 20%

długość okresu gwarancji - 20%,

 

10.Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta przetargowa  –  Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk - nie otwierać przed 31.05.2019 r. godz. 10.30’’ należy składać w siedzibie lub wysłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 31.05.2019 r. do godz. 1000 .

 

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2019 r. o godz. 1030 w  siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na Zadania nr 1 do 7 oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 

14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

15.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

16.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

17.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

 

18.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

20.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

      

Marek Budzan – Podinspektor ds. inwestycji

tel. 75 6222169 e-mail : inwestycje2@mirsk.pl

21.Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020,  odstąpi od realizacji zadania na zasadach określonych w § 18 formularz umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

  

22.Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 547580-N-2019 z dnia 16.05.2018r.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki