Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualności | 16 maja 2019 14:03 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: OŚGO. 6220.8.2.2018                                                            Gościeradów, dnia: 16.05.2019 r.

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 61
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

 

że na wniosek Inwestora: POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa z dnia: 30.04.2019 r. złożony przez pełnomocnika Pana Marcina Osiala ATEM-Polska Sp. z o.o., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA – BT12238 GOŚCIERADÓW” na projektowanej wieży kratowej typu BOT-H2/48 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 146/3 w miejscowości Gościeradów Folwark, obręb geodezyjny nr 0004 – Gościeradów, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału na każdym jego etapie oraz
o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pok. nr 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia niezbędna jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

W myśl § 2 ust. 1 pkt. 7 oraz  § 3 ust. 1 pkt. 8 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
w Warszawie przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Załączniki