Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Letni Plener Artystyczny w Galerii Rękodzieła Lawendówka

Komunikaty | 16 maja 2019 13:50 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie

           Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA z siedzibą : Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego – organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy pod nazwą „Letni Plener Artystyczny w Galerii Rękodzieła „Lawendówka”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działań
i inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

            Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 24 maja 2019 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57   z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

                                                                                                          Burmistrz Białej Rawskiej                                                                                                                                         Wacław Jacek Adamczyk

 

Biała Rawska, dnia 16 maja  2019r.

Załączniki