Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa odwodnienia ul. Makowej na działkach o nr geodezyjnych 879, 297, 267/2, 273/8 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 maja 2019 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.12.2019

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Wilkasy – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

 

że w dniu 15 maja 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odwodnienia ul. Makowej na działkach o nr geodezyjnych 879, 297, 267/2, 273/8 położonych w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

 

 

W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 34 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.

Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.).

 

        

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)      administratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator);

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@ugg.pl bądź nr telefonu 22 350 01 40;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
w sprawie RRG.6733.12.2019 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)  

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu  realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)      jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie żądania.

9)      w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)    dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.