Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - na działkach o nr geodezyjnych 350/15, 350/25, 350/26 położonych w obrębie geodezyjnym Spytkowo, gmina Giżycko

Komunikaty | 15 maja 2019 14:49 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.19.2019   

 

 

 OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie zadaszenia nad czterema boksami na wysortowane odpady, budowę murowanego boksu na odpady niebezpieczne, wykonanie zadaszenia części placu w celu stworzenia wiaty, przeniesienie filtra Nestor poza budynek hali oraz wykonanie zewnętrznego kontenera i przeniesienie do niego sprężarki, zbiornika ciśnieniowego i pozostałych podzespołów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na działkach o nr geodezyjnych 350/15, 350/25, 350/26 położonych w obrębie geodezyjnym Spytkowo, gmina Giżycko.

Zawiadamiam

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy.

W związku z powyższym informuję, że strony przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Rozwoju Gospodarczego w siedzibie Gminy Giżycko (pok. 34) w godz. 7:00-15:00 w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

 

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)      administratorem danych osobowych jest Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko (dalej: Administrator);

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Jaromira Dylewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@ugg.pl bądź nr telefonu 22 350 01 40;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
w sprawie RRG.6733.19.2019 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)  

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu  realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres archiwizacji w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)      przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)      jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)      podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie żądania.

9)      w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10)    dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.