Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 22.05.2019 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 15 maja 2019 10:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

OR.0002.6.2019

 

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 15.05.2019 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 22 maja 2019 roku na godz. 1600

sesję Rady Miejskiej w Woźnikach

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki,

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów,

d) zmiany uchwały Nr 196/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki,

e) podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,

h) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

i) zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki,

j) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,

k) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,

l) zarządzania poboru podatków w drodze inkasa,

m) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

n) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III",

o) zmiany budżetu na 2019 rok,

p) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7. Zakończenie sesji.