Bazagmin.pl

Aktualności

Raport o stanie gminy Jeziora Wielkie za 2018r.

Aktualności | 14 maja 2019 15:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

I n f o r m a c j a

 

- raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2018, realizację

programów strategii, polityk i uchwał rady gminy,

- raport będzie rozpatrywany na sesji, na której będzie podejmowana uchwała w

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,

- w debacie nad raportem o stanie gminy głos bez ograniczeń czasowych zabierają

radni gminy,

- w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy gminy,

- mieszkańcy gminy którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem składają

do przewodniczącego rady pismem zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwołania

sesji.

Załączniki