Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

publiczny przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie) na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przetargi | 14 maja 2019 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

ogłasza  publiczny przetarg ustny ograniczony

(dla mieszkańców Gminy Kowale Oleckie)

na sprzedaż  składników majątku ruchomego Gminy.

Przedmiotem sprzedaży są:

1.Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane- rok produkcji 1974), o wymiarach 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem- 160 sztuk.

Cena 1 szt. -150 zł netto.

2.Trylinka betonowa, zbrojona (używana- rok produkcji 1974), o wymiarach 35 cm x 35 cm , w ilości – 1000 szt. Cena 1 szt. -3 zł netto.

3.Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach : po 20 sztuk, cena wywoławcza 3.000 zł, wadium -300 zł.

4. Sprzedaż trylinki nastąpi w ilościach po 100 szt.- cena wywoławcza 300 zł, wadium – 30 zł.

5.Postąpienie – o postąpieniu decydują uczestnicy , z tym, że nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT(23%).

6.Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca  2019 r. (piątek), godz.10.00 , w  siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie, sala konferencyjna.

7.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w terminie do 17 czerwca 2019 r. na rachunek Gminy nr 68 9339 0006 0030 0300 0257 0014.Decyduje data wpływu na rachunek.

Dowód wpłaty wadium powinien określać : nazwisko i imię nabywcy, adres, z dopiskiem- wadium na płyty betonowe lub trylinkę, ilość sztuk ).  Wpłata 1 wadium na płyty uprawnia do zakupu 20 płyt , wpłata 1 wadium na trylinkę uprawnia do zakupu 100 szt. trylinki.

8.Osoba przystępująca do przetargu powinna okazać komisji dowód osobisty i udokumentować zamieszkiwanie na terenie Gminy, co najmniej od roku.

9.Ograniczenie przetargu spowodowane jest zaspokojeniem w pierwszej kolejności potrzeb mieszkańców Gminy Kowale Oleckie.

10. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent , który wygrał przetarg zrezygnuje.

11.Cena sprzedaży  płyt osiągnięta w przetargu płatna jest w terminie 7 dni.

12.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Płyty można oglądać w dniu  12 czerwca 2019 r. w godz. 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

15.Płyty stanowią własność Gminy i pochodzą z demontażu z drogi gminnej. Stan płyt średni.

16. Przystąpienie do przetargu, równoznaczne jest z zapoznaniem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży  oraz jego akceptacją.

17.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

18.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych płyt i nie udziela na nie gwarancji.

19.Wszelkie koszty związane z odbiorem i przewiezieniem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

20.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok.nr 13, tel.87 5238279, wew.45.

21.Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

22.Przetarg może być odwołany w każdym czasie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, dn. 14.05.2019 r.