Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe nazadanie pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego oraz wyposażenie w instalację hydrantową budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku przy ul. Betleja 27"

Przetargi | 14 maja 2019 12:02 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.271.05.2019.2                                                                                               Mirsk, dnia: 14.05.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku potrzebą wykonania instalacji przeciwpożarowej wodnej hydrantowej  w budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku przy ul. Betleja 27” zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie wymiany w/w instalacji o przesłanie oferty  w przedmiotowym temacie.

 I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

 1. Nazwa zamówienia:

„Wymiana przyłącza wodociągowego oraz wyposażenie w instalację hydrantową budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku przy ul. Betleja 27”

2.   Planowany zakres prac :

  - wystąpienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mirsku o wydanie warunków na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego,

- sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w ulicy Betleja wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego,

- wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ok.23 m do budynku w zakresie prac ziemnych, ułożenia rurociągu, szczelnego przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku, montażu nowego wodomierza i zaworu antyskażeniowego  typu EA Dn50, uporządkowania  terenu po robotach ziemnych z odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni drogi, chodników,

- przebudowa istniejącej instalacji zimnej wody wewnątrz budynku w zakresie włączenia do niej instalacji przeciwpożarowej hydrantowej,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej wodnej hydrantowej tj. rurociągów stalowych ocynkowanych przewodów wraz z osprzętem 3 skrzynki hydrantowe z wyposażeniem,

- wykonanie próby szczelności nowej instalacji,

- sporządzenie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów w  2 egzemplarzach,

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane pomiędzy strefami pożarowymi w klasie odporności danej przegrody,

- wykucie bruzd, wykonanie przebić ścian i stropów,

- roboty naprawcze po wykonaniu robot instalacyjnych tj. zamurowania, uzupełnienia tynków lub zabudów, szpachlowanie, malowanie dwukrotne w kolorze nawiązującym do istniejącego), w przypadku uszkodzeń okładzin z płytek ceramicznych ścian bądź posadzek naprawa ich powierzchni poprzez uzupełnienie płytek w podobnej kolorystyce i rozmiarze.  

 

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

 1.Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Mirsk w terminie do dnia 24.05.2019r. do godz. 15:30  w formie pisemnej osobiście lub listownie. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

2. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

- aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) .

-  parafowany formularz umowy .

3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena ryczałtowa – 100%

4. Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień: 31.08.2019r.

5. Wymagany okres gwarancji 36-miesięcy.

6. Zapytanie ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http//bip.mirsk.pl  zakładka: Przetargi.

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Ewa Pachciarek, Specjalista  d/s remontów i inwestycji, tel. 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl

8. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

9. Z wybranym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  umowa  na  zasadach  określonych  w formularzu stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  zapytania. 

10. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. W przypadku braku wystarczających środków finansowych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

 

Załączniki